©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

III, 232-14,  234-10,  237-3,  242-16, 242-22, 252-7,254-1 - M ahm ud k a ş ğ a rin in çəkdiyi və «Divanü Iüğat-it-türk»ə


III, 232-14,  234-10,  237-3,  242-16, 242-22, 252-7,254-1,


266-11,265-18,267-19.


~lar 


1,270-1.


III, 199-15.


~luk=paltarlıq parça və s.


~luk-ın  II,  40-6.


Tonat-=geydirmək,  donatmaq.  Bax\

  ton ıdh-.


II,  304-7.


~tı 


II,  304-6.


~ur 


11,304-7.


Tonq=içi boş olmayan.


III,  311-23,311-25.


~kamış=qm dıra otu.


111,311-25.


Tonq=soyuqdan donmuş;  don.


III, 311-27.


Tonq-=donmaq.


III, 339-16.


~dı 


III,  339-13,  339-15.


~ar 


III,  339-16.


Tonqa=bəbir,  qaplan cinsindən bir heyvan;  kişi adı.


III, 320-12,  320-15.


Tonqala-=igidlərin və qüvvətli adamlarm gördüyü işi görmək.


III, 352-14.


~dı 


III,  352-12.


~r 


III,  352-14.


Tonq-tonq et-=bir şeyin sərt bir zəminə və əşyaya çarparaq səs ver-

 

məsi.


~-~et-ti  111,311-21.


Tonqul-=ümidini kəsmək.  Bax

 və düzəlf.

  tönqül-.


III, 344-5.


~dı 


III,  344-4.


~ur 


III,  344-5.


Tonquş-=gözlərini zilləyərək bir şeyə hücum etmək;  bir işi öhdəsinə al-

 

maqdan çəkinmək;  əmr edənə adama gözlərini dikərək ikrah hissi

 

ilə baxmaq.  Bax:

  tönqüş-.


~dı 


III,  342-24.


Tonquz=donuz.


I,  323-13,  355-18,464-11.


II,  327-5.


III,  317-5,  324-24.


~nı 


1 , 323-15.


Divanü lüğat-it-türk


561

~yılı=türklərin on  iki  ilindən  biri.


I,  355-18.


111,317-6.


~mərdəgi=donuz balası, çoşqa.


1,464-11.


Top=bir yemək növü (buğda suda qaynadılır,  arpa xəmiri  ilə yoğrulur,

 

keçəyə sarmıb isti yerdə saxlanır, yetişdikdən  sonra yeyilir).


I,  335-9.


Top=top;  topık sözünün qısaldılmışı.


I,  335-17.


III, 


128-20.


Topık=topuq;  top; çovkanla vurulan top,  topac.  Bax:

  top.


I, 238-16,  335-17,  381-19, 426-26.


II,  121-3,  140-21.


III,  60-22,  70-4,  74-12,  108-13,  120-12,  120-13,  128-20, 275

 

-3.


~nı 


II,  50-7.


Topık=topuq sümüyündən  bişirilən yemək;  kəllə-paça,  xaş.


I,  381-10.


~sünqük=xaş.


I,  381-10.


Topra-=qurumaq.


III, 


254-24.


~dı 


III,  254-23.


~r 


III, 254-24.


Toprak=torpaq.


I,  66-13,  66-14,  145-9,  170-23,  187-20, 234-16,  304-13,  369

 

-28,439-23,454-18,488-12.


II,299-1.


III, 


25-16,  27-9,  74-7,  179-11,375-7.


~ka 


1 ,296-4.


sağız~=yapışqan torpaq.


I, 


369-28.

 

kazmdı~=qazılmış  torpaq.


I, 439-23.


Topraş-=quruyub  toza dönmək;  toz kimi  olmaq.


II,215-3.


~dı 


11,215-1.


~ur 


11,215-3.


Toprat-=bir yerin otunu yeyib oranı qurutmaq.  Bax:

  töprət-.


II, 317-haşiyə.562

MahrmdKaşğari


~tı 


II,  317-haşiyə.


~ur 


II,  317-haşiyə.


Topulğak=quIunc.


I,  478-21.


Topulğak=yaraya qoyulan bir ot;  topalaq otu,  cyperus.


I,  479-20.


Topurğan=ayaq basanda tozlanan yumşaq torpaq.


I,  490-4.


~yer=eyni mənada.


I,  490-4.


~da 


1 ,490-8.


Topxız yük=üstündə durmaq,  üstünə minmək mümkün olmayan hey-

 

van yükü.


I,  369-24.


Tor=tor;  tələ,  duzax.


III, 


58-9,  130-16.


~m  


III, 40-28.


T onğ at=doru rəngli at.  Bax\

  toruğ.


I,  376-1.


Torku=ipək parça.  Bax:

 turku.


I,  421-21.


III, 


69-8,  330-9.


~sı 


1 ,421-22.


Toruğ=doru rəng,  at rəngi.  Bax\

  tonğ.


I,  348-24,  375-26,  384-24.


~ka 


1 ,375-26.


tüm~at=tamam ilə doru at.


I,  348-24.


Torum=torum,  köşək,  dəvə balası.


I,  395-11.


~luğ 


1 ,376-18.


tışı~=dişi köşək.


I,  395-11.


Tosun=bədöy at;  tosun day.


II,  56-4.


III,  371-9.


Toşğur-=daşaraq doldurmaq.


II, 191-16.


~dı 


II,  191-13.


~ar 


II,  191-15.


~ur 


111,34-21.


Tovıl=davul,  nağara;  ovda şahin üçün çalman davul.


Divanü lüğat-it-türk


563

III, 163-10.


Toy=ordugah.


III, 144-23,  144-24.


~d m  


1,494-10.


Toy=dərm an düzəldilən  bir ot.


III, 144-26.


Toy=qab-qacaq düzəldilən çamur.


III, 144-27.


~əşiç=gildən düzəlmiş tava.


III, 144-28.


T o y = to y  quşu (çigilcə), dovdaq.  Bax:

  todh.


III, 145-1.


Toy-=doym aq. Bax:

  todh-.


111,230-18.


~d ı 


111,230-15.


~ar 


111,230-18.


Toym =buddist rahibi.


I,  301-6,  301-7.


III, 166-17,  166-19,  166-22.


T oz= toz.  Bax:

  tör, tür.


III, 131-14,  182-18.


-ın q a   1 ,317-8.


~luğ=tozlu.


III, 23-11.


Toz=yaylara sarman sırım.


III, 131-15.


T oz-=toz qoparmaq,  toz etmək.  Bax:  tozar-


III, 182-19.


~d ı 


I,  106-17.


~ar 


III, 


182-19.


T ozar-=toz qalxmaq,  toz olmaq.  Bax:

  toz-.


III,  182-19.


~dı 


III, 


182-18.


~ur 


III,  182-haşiyə.


Tozğır-=toz qalxan  kimi olmaq.


II,  191-12.


~dı 


11,191-11.


~ur 


II,  191-12.


Tozıt-=tozutmaq,  toz etmək.


II,  299-2.


~tı 


11,299-1.


~ur 


II, 299-2.564

Mahmud Kasğari


~ğan 


1,488-12,488-13.


Tög-=döymək;  incitmək,  nannlaşdu'maq.


III, 180-12.


~di 


111,180-11.


~ər 


III,  180-12.


Tögi=darmm qabığı çıxanldıqdan  sonra qalan qismi  (oğuzca)


111,216-22.


Tögün=dağ, dağlama;  düyün. Bax

 və düzəlt:

  tükün.


I,412-10.


Tögüş-=döyməkdə yardımlaşmaq və yarışmaq.  Bax\

  töküş-


II, 


135-6.


~di 


II,  135-4.


~ür 


II,  135-6.


Tök-=tökmək.


II,  147-7.


~di 


II,  147-6.


~ər 


II,  147-7,  147-8.


~üklüg=tökülmüş.  Bax:

  tök-üglüg.


I,  485-6.


~üglüg=tökülmüş. Bax:

  tök-üklüg.


Tökləş-=tökülüb axmaq,


II,216-4.


~di 


11,216-3.


~ür 


II,  216-4.


T öklün-= tökülmək.


II,  145-13.


~di 


II,  145-12.


~ür 


II,  145-13.


Töktür-=tökdürmək.


II,  188-8.


~di 


II,  188-6.


~ür 


II,  188-7.


Tökül-=tökülmək.


II,  154-2.


~di 


II,  153-25.


~ür 


II,  154-1.


Töküş-=tökməkdə yardımlaşmaq və yanşmaq.


II,  135-16.


~di 


II,  135-13.


~ür 


II,  135-15.


Töl=döl, döl mövsümü;  bala mənasmda döl  (oğuzca).


III,  139-23.


Divanü lüğat-it-türk


565

Tölə-=dölləmək,  quzulamaq (oğuzca).  Bax

 və cUizəlt:

  tülə-.


III,  250-9.


~di


III, 250-8.


~r


III, 250-9.


Tölək=dölək, könlü sakit adam.


I,  388-9.


Tön-=dönmək (oğuzca).


III,  180-19.


~di


III,  180-18.


~ər


III,  180-19.


Tönqdər- =döndərmək,  alt-üst etmək.


III,  346-14.


~di


III,  346-12.


~ür


III,  346-14.


Tönqül-=•ümidini kəsmək;  vaz keçmək


!


I,  142-7.


III,  344-5.


~di


III,  344-4.


~ür


III,  344-5.


Tönqüş-=gözlərini zilləyərək  bir şeyə hücum etmək;  işi öhdəsinə al-

 

maqdan çəkinmək;  əmr edən adama ikrahla baxmaq.  Bax:

  tonquş-


III, 343-3.


~di 


111,343-1.


~ür 


III,  343-3.


Töprət-=yeri quruduncaya qədər otunu yemək.  Bax:

  toprat-.


II,  117-10.


~ti 


11,117-7.


~ür 


11,117-10.


Tör=evin və ya çadırm,  otağm ən mühüm yeri,  baş  tərəfi.  Bax:

  törə.


III,  130-15,209-25.


~gə 


111,130-15.


Tör=toz.  Bax:

  tür, cHizəlt:

  toz.


~i 


1 ,445-8.


Törə=evin önəmli yeri.  Bax:

  tör.


III, 209-24.


Törpi-=yonmaq,  rəndələmək.


III, 253-13.


~di 


111,253-12.


~r 


111,253-13.


Törpig=rəndə,  törpü,  kəsər.  Bax:

  törpigü.


I,  461-12.


Törpigü=ağac yonan  kəski.  Bax:

 törpig.566

Mahmud Kaşğari


I,

 461-12,471-16.


T örpit-=rəndəbmək.


II,  315-14.


~ti 


11,315-12.


~ür 


II,  315-13.


TörpüI=yonulmaq.


II,  233-7.


~di 


II,  233-6.


~ür 


II,  233-7.


Törpüş-=yonmaqda köməkləşmək və yarışmaq.


II,213-11.


~di 


11,213-8.


~ür 


II,  213-10.


Tört=dörd (4).


I,  351-19,  351-20.


III, 


185-1.


~gül (-gil)=dördbucaq, kvadrat.


III, 


363-7.


~ünç=dördüncü.


I,  189-10.


III, 


385-1.


Törü=törə, nizam, görənək, adət-ənənə.


I,  168-17.


II, 46-3,51-26.


III,  129-20, 210-1, 210-2,


Törü-=törədilmək, yaradılmaq.


III, 


244-6.


~di 


III, 


244-5.


~r 


III, 


244-6.


Törüt-=yaratmaq, törətmək; bir şeyi islah etmək (oğuzca).  Bax\

 türüt-.


Töş=döş, köks,  sinə.


III, 


133-8.


Töşə-=döşəmək.


III, 


247-7.


~di 


III,  247-6.


~r 


III,  247-7.


~klig=döşəli, döşənmiş.


I,  486-19.


Töşək=döşək.


I,  388-6,  486-19.


II,  153-1,  168-1,  179-3,  300-4.


III,  50-19, .67-11,  106-23, 247-6, 274-3.


Divanü lüğat-it-türk


567

~lig=döşəkli,  döşək sahibi.


I,  485-2.


~lik=döşəklik,  döşək üçün nəzərdə tutulan  parça və s.


I,  485-1.


~lik  barçm=döşəklik ipək qumaş.


I , 485-1,486-4.


Töşəl-=döşənmək.


II, 


153-2.


~di 


II,  153-1,  179-4.


~ür 


II,  153-2.


Töşən-=döşənmək,  özü üçün döşəmək.


II,  168-2.


~di 


II,  168-1.


~ür 


II,  168-2.


Töşət-=döşətmək.


II,  300-5.


~ti 


II,  300-4.


~ür 


II,  300-5.


Töşlə-=döşə vurmaq.


~di 


III,  303-15.


Töşlət-=döşünə vurdurmaq.


II,  326-17.


~ti 


II,  326-16.


~ür 


II,  326-17.


Töz-=soyuqdan acmaq (qıpçaqca).


III,  178-20.


~di 


III,  178-19.


~ər 


III,  178-20.


Tu-=qapatmaq,  tıxamaq.


III, 


232-26.


~dı 


III,  232-25.


~r 


III,  232-26.


Tublu=məzar.  Bax və düzəlf.

  tuplu.


I , 424-19.


~ka 


1,424-19.


Tubul-=dəlinmək;  paltan  soyunmaq, çıxarmaq  (oğuzca).  Bax\

  tupul-,

 

tuplun-.


II, 


145-20.


~dı 


1,492-19.


II,  145-18,  145-19.


~ur 


II,  145-20.


~ğan 


1,492-17.568
Mahmnd Kaşğari
Tubulğan=bir quş adı.  Bax: tupulğan. 
kök~ğan=bir quş adı.
1,492-13.
Tubun=yeməkdə olan çör-çöp parçaları; buğda samanı (U ç  ləhcəsin- 
də).  Ba.\:  tübün.
I,  398-19.
~luğ tarığ=samanh buğda.  Bax: tupun-luğ tarığ.
1,477-11.
Tuç=tunc.
III,   129-18.
~uğ 
II,  334-5.
Tudrıç=axbun, mal təzəyi (arğuca).
I,  442-24.
Tudhun=kəndin böyüyü, tamnmışı; mübaşir,  mirab; mənbədən içməli 
suyu paylayan  adam.
I,  398-22.
I II,   168-10.
Tuğ=xaqan yanmda çalman kös və vurulan davul; növbə davulu, 
qarovul dəyişdirmək üçün çalman davul; tuğ,  bayraq, sancaq.
I,  241-24.
I II,   134-17,  135-1.
~um 
1,242-5.
~luğ 
III,   135-1.
Tuğ=hər hansı bir nəsnənin tıxacı, qapağı; su bəndi, gərməc.
III,   135-7,  135-8.
~ı 
III,   135-9.
Tuğakhk=süzgəç, aşsüzən düzəldilən ağac.  Bax: tukaklık.
I,  480-10.
Tuğla-=suyun gədiyini, yanğm ı qapamaq,  bağlamaq.
III,   266-23.
~dı 
111,266-21.
~r 
III,  266-23.
Tuğrağ=tuğra (oğuzca).
1.450-13.
Tuğrağ=xaqan tərəfindən  hərb zamanı əsgərə verilən xəzinə atı, sonra 
geri alınır. Bax və düzəlt: tuğzağ.
1.450-15.
Tuğrağlan-=alay və səfər zamam xan tərəfindən sonra geri alınmaq üz- 
rə at verilməsi; atlandırmaq;  tuğra ilə möhürlənmək (oğuzca).  Bax: 
tuğzağlan-.
II, 269-9.
Divanü lüğat-it-türk
~di
569
II,  269-5.
~ür 
II, 269-9.
Tuğru=qılınc, xəncər, bıçaq kimi şeylərin saplarının içinə keçirilən incə 
dəmir.
1,417-7.
Tuğsak=dul qadın.  Bax: tul.
I, 
455-22. 
tul~=dul qadın.
I,  455-22.
Tuğum=kəsilmiş heyvan.  Bax: tokum.
III,59-17.
Tuğzağ=xaqanm əsgərə verdiyi və savaşdan sonra geri aldığı at.  Bax: 
tuğrağ.
I,450-15.
Tuğzağlan-=atlandırmaq (oğuzca); at verilmək; xaqan tərəfindən əsgə- 
rə geri alınmaq üzrə at verilməsi.  Bax: tuğrağlan-.
II, 
269-9.
~di 
II, 269-5.
~ür 
II, 269-9.
Tukakhk=süzgəc, süzək, aşsüzən düzəldilən ağac.  Bax: tuğakhk.
I, 480-10.
Tul=dul.  Bax:  tuğsak.
III,   139-18,  139-20.
~tuğsak 1, 455-22.
Tul-=topa vurmaq.
II,  50-13.
~dı 
II,  50-7.
~ur 
11,50-13.
Tuldra-=hər hansı  bir şeyin hər yandan dağılması.
III,  384-5.
~dı 
III,  384-4.
~r 
III,  384-5.
Tuldur-=çarpmaq.
II, 189-8.
~dı 
11,189-7.
~ur 
II,  189-8.
Tulkuk=tuluq,  üfürülmüş və şişirilmiş tuluq.
II, 284-1.
Tulkuklan-=tuluq  kimi şişmək.
II, 332-26.
~dı 
II,  332-25.
~ur 
II,  332-26.

570

Mahmud Kaşğari


Tulun-qulaqla ağız arasmdakı sümük (türk və oğuz bhcəbriııin  birin- 
də).
1,400-1.
Tulun=qantarğanm iki yanmda olan parçalar.
1,  400-3.
Tulunq=dulun;  qulaq altı. Bax\  tulun.
111, 
322-20.
Tulunq=qantarğada qulaq altm dakı bir halqa. Bax\ tulun.
111, 322-21.
~ı 
III,   322-23.
Tulunqla-=duluna, qulaq altma vurmaq.
III ,  
356-3.
~dı 
111,356-1.
~r 
III,   356-2.
Tum=soyuq. Bax\ tumluğ, tumlığ.
I,  179-4,  348-21,451-17, 451-18.
Tum a buxsun=küpdəki darı şərabmm köpürən, fışqıran qismi.
III ,  
219-23.
Tumağu=tumov, nəzb, qrip.
I,  438-6.
Tuman=duman, sis.
I,  195-13,273-9,412-11.
II,  36-13.
Tumlı-=soyumaq.
III,  266-25.
~dı 
III,  266-24.
~r 
111,266-25.
~yu 
III ,  267-5.
Tumlığ=soyuq. Bax\ tum, tumluğ.
I,451-2, 451-7.
~ka 
1,254-1,451-17.
~dm 
II,  37-26, 224-14, 227-22.
Tumlıt-=mayebri soyutmaq.  Bax\ tumlut-.
II, 
327-22.
~tı 
II,  327-20.
~ur 
II,  327-22.
Tumluğ=soyuq, soyuq  nəsnə.
I,  179-4,  348-21,451-18.
II,73-10, 298-26,  331-26.
~ka 
II, 295-14, 296-4.
III,  
117-3,  178-19, 272-4, 348-20,  378-17,
Tumluğlan-=soyuq saymaq, soyuq  davranmaq, qaşqabaq etmək.
571
II,  269-15.
~dı 
11,269-12,269-16.
~ur 
11,269-14.
Tumlut-=soyutmaq. Bax\ tumlıt-.
II, 327-25.
~tı 
II,  327-23.
~ur 
II,  327-25.
Tun=qadmm ilk uşağı; qadmın ilk əri.
III,   142-16,  142-18,  142-19.
Tun=dincəlmə, rahathq.
111, 142-14.
Tun-=qapanmaq, tıxanmaq;  buludlanmaq.
II,  54-5.
~dı 
11,54-1,54-2,54-3.
~ur 
II,  54-4.
~ar 
II,  54-6.
Tunçı-=qoxmaq, xarab olmaq. Bax\ tança-, tansı-, tançğa-, tınça-, 
tınçı-.
~r 
II, 277-22.
Tunçu=tikə, loxma. Bax\ tançu.
I,414-18.
Tunçuk=daim qayğılı olmaq; heyvanm qışda hinm ıçmə gırıb yazadək
çıxmaması.
II, 
232-6.
~tı 
11,232-1,232-3.
~ar 
II, 232-6.
Tunqra=bədəndəki kir.
III,   328-8.
Tunqra tüş-=üzüstə, üzüquylu düşmək. Bax\ unqra yat-.
~tüş-ti  111,328-10.
Tunqu=kar, eşitməyən.
III,  320-11.
Tuntur-=qapamaq, örtmək.
II,  190-2.
~dı 
II,  189-22.
~ur 
II,  190-1.
Tuplu=məzar, qəbr.  Bax\ tublu.
1,424-19.
~ka 
1,424-19.
Tuplun-=dəlinmək.  Bax\  tuplun-, diizəlt\ tubul-.
~dı 
1,492-19.
~ğan 
1,492-17.

Divanü lüğat-it-türk


______ ___________ ____________________________

572

Mahmud Kaşğari


Tupun=buğda samanı,  buğda qılçığı. Bax və düzəlf. tubun.
~luğ tarığ I, 477-11.
Tur-=durmaq.

I,  346-9,  347-7, 444-20.

11,60-17,70-18.
II,  36-15,62-15.
I IL   177-19.
~dı 
I,  70-15, 217-14, 217-15, 217-16, 279-22,  346-15, 346-19,
347-8.
II,  36-12, 36-13,  57-19, 58-25, 60-17, 61-19, 62-14, 64-25.
III,  177-118.
~ur 
I,  141-8,  141-9,  141-10.
II,  36-14, 62-14.
III,  177-19.
~an 
11,81-4.
~ası (oğuzlarda)  Bax\  turğu.
I,  107-7.
II, 83-16.
-daçı (oğuzca). Bax\  turğuçı.
II,  69-10. 70-13.
~duk 
II, 78-17.
~dukı (~duğı)  11,65-13.
-dukum (~duğum)  II,  65-1.
~ğan 
II,  72-23, 73-8.
-ğalırm ən  11,82-16.
~ğıl 
II, 66-2.
III,  30-6.
~ğu (türkbrdə). Bax\ tur-ası.
I,66-22,  107-6,416-20.
II, 
83-12.
III, 202-10.
~ğuçı (digər türklərdə).  Bax\ tur-daçı.
II,  70-18.
~ğuluk  11,75-4.
~uçı 
11,71-25.
~uğı 
II,  72-7, 72-8.
-uğh 
II,  74-24, 74-25.
-uğsak  II,  74-haşiyə.
-ığsak  11,74-11.
~up 
1,256-13,273-9,473-18,
II,  235-21.

Divanü lüğat-it-türk


573


III, 208-20, 241-13,  349-15,  366-9.
~ma 
11,80-17.
~manqlar  11,80-18.
~madı  1,204-16.
-madakum  11,65-1.
~mas 
1,367-8.
Tur-=zəiflədi, inkişafdan qaldı.
III, 178-2.
-dı 
III.  178-1.
-ar 
III,   178-2.
Tura=qalxan; sipər,  düşməndən gizlənmək üçün yer.
II,  336-20.
III, 209-22.
Turağ=sığınaq.
~ka 
II,  171-23.
Turbı=köməkçı, yavər; tosun.
1,413-10.
Turbmla-=araşdırmaq; müqayisə etmək; ölçmək. Bax: turbun.
I,  428-5.
Turbun=araşdırma, müqayisə etmə,  ölçmə.
I, 428-5.
Turbunlan-=bir şey haqqmda araşdırma aparmaq.
II, 274-3.
~dı 
11,274-1.
~ur 
II, 274-3.
Turğur-=durdurmaq;  qaldırmaq; dikmək; tikmək, inşa etmək; zəiflət- 
mək, yordurmaq; durğunlaşdırmaq.
II,  191-3,  191-8.
~dı 
11,191-1,191-4,191-6,209-11.
~ur 
II,  191-3,  191-8.
III, 267-6.
-ğahr  II.  190-15.
~sa 
111,310-23.
~up 
1,467-26.
Turığa=toğağay quşu, sərçəyə bənzər bir quş.
III, 170-15.
Turk= bir cismin  uzunluğu, eni.
I,  357-1.
~ı 
I,  357-2,  357-3.
Turkığlan-=üstələməkdən çəkinmək; ehtiram göstərmək.  Bax: turkuğ- 
lan-.
II,269-4.

574
Mahmud Kaşğari
~dı 
11,269-1.
~Lir 
II, 269-3.
Turkın-=utanmaq, sıxılmaq, çəkinmək.
II, 243-8.
~dı 
II, 243-6.
~ur 
II, 243-8.
Turkla-=ölçmək.
III,   382-17.
~dı 
111,382-15.
~ r 
III,  382-17.
Turku=ipək qumaş.  Bax və düzəlt: torku.
1,421-21.
~sı 
1,421-22.
Turkuğ=həya, abır, utanma.
I, 450-11.
~bol-dı  1,450-11.
Turkuğlan-=üstəbməkdən çəkinmək; sayğı göstərmək.  Bax\ turkığlan-
II, 269-haşiyə.
~dı 
II, 269-haşiyə.
~u r 
II, 269-haşiyə.
Turkun=durğun.
I,  432-7.
Turkun-=utanmaq, duruxmaq.  Bax\  turkın-.
~dı 
II, 254-7.
Turlak=zəif; qocalıqda zəiflik; heyvanın arığı.
I,  454-24, 454-25.
Turma=turp.
I, 
425-9. 
küwij~=dadı pozulmuş  turp.
I,  370-21.
Turmuz=xiyar. Bax'. tarmaz.
~nı 
I,  352-22.
Turna=durna.
III,224-18.
TurpIa-=modelini düzəltmək, ölçmək.
III, 
381-20.
~dı 
111,381-18.
~r 
111,381-20.
Turşu-turşu=eşşəyi dayandırmaq üçün söylənən söz.  Bax\ tuşu-tuşu.
111,212-16.
Turuğ=dağlarda sığmacaq yeri.
I,  375-25.

Divanü lüğat-it-türk


575
~lağ 
1,475-12.
Turuğsa-=durmaq istəmək.
III,  
295-2.
~dı 
111,294-15,295-1.
~ r 
III, 295-2.
Turuk=zəif.
I,  381-13.
~luk=durğunluq; cıhzlıq.
I, 480-4.
Turuk-=durmaq; toplanmaq.
II,  142-9.
~ tı 
1,239-28.
II,  142-7.
~ ar 
II,  142-9.
Turukla-=durğunlaşdırmaq; arıq saymaq.
m ,  297-17.
~dı 
III, 297-16.
~ r 
111,297-17.
Turuklan-=durğun, arğın saymaq.
II,  263-10.
~dı 
II, 263-7.
~ u r 
II, 263-9.
Turul-=usanmaq, bezmək.
II,  151-16.
~dı 
II,  151-14.
~ u r 
II,  151-16.
Turum=durum ; bir adamın boyu qədər olan uzunluq.
I,  395-8.
~ı 
1,395-9.
Turumla-=suyun dərinliyini boyu ib  ölçmək.
III,  300-10.
~dı 
III,  300-8.
~ r 
111,300-10.
Turumsm-=qalxırmış kimi görünmək.
~dı 
11,259-11.
Turum tay= yırtıcı bir quş;  kişi adı.
III, 
228-10.
~ım nı  II,  138-11.
Turun-=durub dirənmək; qarşı çıxmaq.
II,  167-3.
~dı 
II,  167-1,
~u r 
II,  167-3.

576

Mahmud Kaşğari


Turun-=yerində oynamaq.
?


iii-blm--seminar-mllrin.html

iii-blm-r-arvadin-hquq-v.html

iii-bob--aholining.html

iii-bob--manzara.html

iii-bob--pedagogik--.html