©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

III-3. Задължения и функции на членовете на регистрираното сдружение - Програма за развитие на сектор „Рибарство"...

III-3. Задължения и функции на членовете на регистрираното сдружение


Членовете на ОС

на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин и Доспат” са основна връзка с общността на територията, гаранти за доброто прилагане на МСР и ключов двигател за развитието на организацията. Освен редовните членове на регистрираното сдружение, МИРГ въвежда и статут на асоциирани членове с ограничени права за взимане на решения с цел да обогати и стимулира включването на партньори с активна дейност в територията на РО.

Основни права и задължения на редовните членовете на МИРГ (

всички са изброени в част VI от Устава на МИРГ) са свързани с отговорността им да участват активно в диалог, взаимодействие и взимане на решения и да бъдат връзка с други групи и организации в територията

Основни права • Да участват в работата на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО и гласува предложенията за решения;

 • Да избират и да бъдат избиран в ръководните и контролните органи на СДРУЖЕНИЕТО;

 • Да внасят за разглеждане в ръководните и контролните органи на СДРУЖЕНИЕТО предложения по въпроси, засягащи дейността му.

Основни задължения

:

 • Да заплащат своевременно членския си внос в размерите и срока, определени от Общото събрание;

 • Активно да участват в реализиране целите на СДРУЖЕНИЕТО и да се ангажира пряко в дейности необходими за прилагане на МСР;

 • Да предоставят информация за дейността си, необходима за изготвянето на документи, оценки и справки;

 • Да обсъждат и взимат решения

 • Да осъществяват обратна връзка със сектора, чийто представители са и да подпомагат осигуряването на публичност, включително като организират редовни секторни срещи, на които представят систематизирана информация.

 • Да подпомагат организацията на събития за и от СДРУЖЕНИЕТО.

 • Да спазват професионалната етика в отношенията с останалите членове на СДРУЖЕНИЕТО;

 • Да не осъществяват дейност, противоречаща на целите, интересите и дейността на СДРУЖЕНИЕТО.

Основни права на асоциираните членове се ограничават до право за

участие в дейността на СДРУЖЕНИЕТО, напускане на СДРУЖЕНИЕТО, ползване от резултатите от дейността на Сдружението съгласно с разпоредбите на устава и получаване на документ, удостоверяващ членството. Задълженията за асоциирани членове са същите като за редовни членове.

III-4. Механизъм за вземане на решения, в т.ч. процедури и правила за работа

Вземане на решения и правила в рамките на върховния колективен орган – ОС

Общото събрание се свиква най-малко два пъти годишно като в поканата за свикване на Общото събрание се посочват дневният ред, датата, часът и мястото на провеждането на събранието и по чия инициатива се свиква.

ОС може да се свика решение на УС, по искане на 1/3 от действащите членове на СДРУЖЕНИЕТО, отправено до УС. Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО или техни пълномощници.

При вземането на решения се следва принцип за търсене на общи решения особено за решения които са от стратегически важно естество за развитието на РО и управление на МСР.

Според чл.40 от Устава решенията Върховния колективен орган взема с обикновено мнозинство от гласовете на присъствуващите с явно гласуване с изключение на решения,

за които се изисква мнозинство 2/3 от всички членове: • за прекратяване дейността на СДРУЖЕНИЕТО,

 • за преобразуването му или за сливането му с други организации с нестопанска цел,

 • за избор на УС,

 • за избор на Председател на УС,

 • за изменение и допълнение на Устава и

 • за приемане на нови членове

Специфична характеристика и белег за типа ПЧП за териториално устойчиво развитие и целите, за които се създава е принципът за взимане на решение с консенсус от ОС на МИРГ за одобрение и/или отхвърляне на проектните предложения във връзка с изпълнение на МСР с единодушие, ако отговарят на условията предвидени в действащото законодателство (чл. 35 от Устава).

При провеждане на заседание на ОС за одобрение или отхвърляне на проектните предложения, присъстващите подписват декларация за липса на конфликт на интереси. Отговорност за проверка и становище по спазването на правилото за липса на конфликт на интереси има КС. Членове на МИРГ, участвали в консултиране и/или изготвяне на проектно предложение, нямат право да участват в заседанието на УС и ОС за одобрение или отхвърляне на същото проектно предложение.

Неизменна част от механизма за взимане на решения е процедурата за водене на протокол за заседанията на ОС (чл. 41 от Устава). В протокола се отразяват броя на присъстващите редовни членове, други присъстващи, проведените разисквания, резултатите от гласуването и решенията по дневния ред. Протоколът се подписва от председателстващия събранието, секретар-протоколчика и председателя на УС. Неразделна част от протокола е списъка на присъстващите на заседанието, съдържащ подписите на техните представители.

Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО има право на достъп до тях до протоколите от заседанията като протоколът за класиране на проектните предложения по МСР се подписва от членовете на колективния върховен орган и се изпраща на ИАРА.

Вземане на решения и правила в рамките на управителния колективен орган – УС

Управителният съвет взема решения на заседания. Той се състои от 7 физически лица, които са членове на Сдружението или са посочени като представители на юридическите лица, членове на Сдружението и се избират измежду членовете на Сдружението за срок от 5 години, без ограничения в мандата.

Заседанията на Управителния съвет се свикват поне веднъж на два месеца и се ръководят от Председателя или при негово отсъствие от определено от УС лице.

Основни функции, специфични за управление и прилагане на МСР на Управителният съвет (чл.45 от Устава) включват: • Ръководи дейността на СДРУЖЕНИЕТО между две Общи събрания;

 • Разработва план за дейността и бюджета на СДРУЖЕНИЕТО и ги предлага за гласуване от Общото събрание;

 • Подготвя проекти за решения на Общото събрание;

 • Подготвя проекти за вътрешно-устройствени актове на СДРУЖЕНИЕТО;

 • Осигурява и се разпорежда с имуществото и финансовите средства на СДРУЖЕНИЕТО;

 • Отчита се за дейността си пред Общото събрание;

 • Внася в ОС молбите за членство и прекратяване на членство в СДРУЖЕНИЕТО;

 • Приема дългосрочен план за организационното развитие на СДРУЖЕНИЕТО, актуализира го ежегодно или при всяко подписване и/или преподписване на договор с финансиращи институции, ако е необходимо;

 • УС управлява бюджета на СДРУЖЕНИЕТО чрез организиране на конкурси на база на приетата стратегия на СДРУЖЕНИЕТО и съобразени с изискванията на финансиращата организация/институция;

 • Избира представители на СДРУЖЕНИЕТО в национални и европейски мрежи на РО;

 • Организира процедура и избира чрез конкурс с квалифицирано мнозинство Управител на МИРГ за целите на прилагане на МСР;

 • Приема правила за работата си;

 • Разглежда и изготвя становище за представени проекти за финансиране от МСР

За целите на разглеждане на предложения на проекти за финансиране чрез МСР, УС работи и спазва следната процедура: • Управителният съвет провежда заседания за разглеждане и предложение до ОС за одобрение и/или отхвърляне на проектните предложения във връзка с изпълнение на МСР ;

 • При провеждане на заседанията на Управителния съвет за одобрение или отхвърляне на проектни предложения, присъстващите подписват декларация за липса на конфликт на интереси по отношение на разглежданите проектни предложения.

 • Управителният съвет взима решение за предложение към ОС за одобрение и/или отхвърляне на проектните предложения във връзка с изпълнение на МСР с единодушие, ако отговарят на условията предвидени в действащото законодателство;

 • МИРГ се ангажира да прилага и спазва всички елементи от процедурата за преглед и одобрение на проекти от МСР които ще бъдат предоставени от Управляващия орган на ОПЗСР

Заседанията на УС

се свикват от Председателя по предварително обявен дневен ред. Като заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на УС. УС може да бъде свикан на извънредно заседание по искане на:

 • Председателя;

 • При писмено искане на 1/3 от неговите членове. Ако Председателят не свика заседание на УС в едноседмичен срок, то заседанието може да се свика от всеки заинтересован член на УС по реда на чл. 32, ал.1 от ЗЮЛНЦ.

На заседанията на УС могат да присъстват Председателят на Контролния съвет на СДРУЖЕНИЕТО и Управителят с право на съвещателен глас.

Според чл. 48 от Устава всички решенията на Управителния съвет се вземат с квалифицирано мнозинство от присъстващите, а решенията за определяне на ликвидатор, за разпореждане с имуществото на Сдружението, за определяне реда и за организацията на дейността му, включително и тази в обща полза, с мнозинство от всички членове.

За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

УС работи в съответствие с подробни правила за работа УС (приложение # 10 от Допълнителните приложения към Заявлението), приети с решение на УС по Протокол # 2 /08.12.2010 г.

Основните функции на УС според тези правила които конкретизира изпълнението на задълженията по Устава и са свързани с осигуряване на управление на МСР са: • Планиране с участие на заинтересованите страни и управление на местна стратегия за устойчиво развитие на рибарската област;

 • Мониторинг и оценяване на местната стратегия за устойчиво развитие на рибарската област;

 • Планиране на необходимите ресурси за постигане на целите на МИРГ и определяне на подходите за тяхното мобилизиране;

 • Осигуряване на механизми за ефективно публично-частно партньорство за устойчиво развитие на рибарската област;

 • Осигуряване на участие на заинтересованите страни чрез консултативни механизми в планирането и мониторинга на устойчивото развитие на рибарската област;

 • Осигуряване на условия за ефективно оперативно управление и мониторинг на оперативната дейност на МИРГ включително създаване на условия и контрол върху изпълнението на функциите и задачите на МИРГ съгласно чл. 36 от Наредба 15 от 21 май, 2010 г. на МЗХ;

 • Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на МИРГ

Правилата за работа на УС съдържат и правила за обсъждане и взимане на решения, а именно: • При обсъждане се търсят и представят позицията на членовете на УС със съответните аргументи преди вземане на решение.

 • Осигуряват се равни възможности за излагане на позицията на всеки член на УС чрез изслушване на позицията на всеки член на УС, обсъждане на темите, а не на личността на изразяващите позиция по отношение на тях.

 • След обсъждането на въпросите УС се стреми към постигане на обща позиция на основата на отразяване на интересите на трите сектора, представени в МИРГ, и взимане на решения с единодушие.

 • Всяко решение се оформя след провеждане на гласуване въз основа на персонална позиция по него на всеки един от членовете на УС

Така също според тези правила при стартиране на процес на оценка на проектни предложения всички членове на УС представят Декларация за конфликт на интереси до Председателя на УС.

Дейности и взети решения от УС от момента на учредяване до 22.12.2010 г. • Проведени всички процедури по регистрация в съда

 • Проведени три заседания на УС (заседание и протокол #1/ 30.11.2010 г, # 2 /8.12.2010, #3/ 20.12.2010г.)

 • Разработени и приети правила за работа на УС

 • Изработени и приети предварителни длъжностни характеристики за персонала

 • Одобрена процедура и проведени конкурси за избор на Управител, Координатор и Технически сътрудник на МИРГ

 • Избран персонал на МИРГ

 • Одобрено лого, печат, определени офиси и поддръжка от общините

?


iii-cine-sunt-excluii--.html

iii-concurso-nacional.html

iii-cursa-i-caminada.html

iii-dezbaterea.html

iii-dolzhnostnie.html