Източник: Методология за стратегическо планиране в Република България, Съвет за административни реформи, април 2010 г., гр. София

Липсата на практика за изготвяне на годишни планове на звената от администрацията за 2011 г. и 2012 г. не позволя да се оцени ефективността от тяхната дейност, поради невъзможност за съпоставяне на изпълнението спрямо заложеното.


©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

III.3 Процес на отчитане на целите и изпълнение на поставените цели - Доклад Проект: „Функционален анализ на общинските...

III.3 Процес на отчитане на целите и изпълнение на поставените цели


Проведено анкетното проучване сред ръководители в общината показва, че отчитането на изпълнението на целите на отделните звена се извършва основно чрез годишни и шестмесечни доклади – фигура 9. Съгласно получените отговори, отчитането се прави най-вече пред кмета на общината и неговите заместници и секретаря на общината.

Фигура 6 - Как се отчита изпълнението на целите на ръководеното от Вас звено: ?

Източник: Анкетно проучване сред ръководния състав в общинска администрация Троян, 2013 г.

За да се измери ефективността е необходимо в администрацията да има ясно определени и съгласувани с ръководството на общината индикатори за изпълнение на целите. Според 72,7% от ръководителите има налични измерими индикатори за всички цели на звената, а според 43% показателите са само за част от целите на звената. Останалите ръководители считат, че има измерими показатели, но само за малка част от целите.

Фигура 7 - Съществуват ли измерими показатели за резултатите от дейността (на ръководеното от Вас звено – ръководители / за резултатите от Вашата работа – служители?

Източник: Анкетно проучване сред ръководители и служители в общинска администрация Троян, 2013 г.

По отношение отчитането и изпълнението на дългосрочните и краткосрочните цели на община Троян, на Консултанта бяха предоставени отчети за:  • Годишен отчет за изпълнението на ОПР на община Троян за 2010 г., 2011 г., 2012 г.

  • Годишен отчет за изпълнение на Управленската програма на кмета на община Троян за 2012 г.;

  • Отчети за изпълнение на секторните политики;

  • Отчет за дейността на звената за 2012 г.

Както вече изтъкнахме, за да бъде извършена оценка на ефективността на дейността на целите трябва да отговарят на модела SMART. В настоящата част са разгледани предоставените годишни отчети като взимаме предвид следните положения:

  • Целите, които не отговарят на изискванията и поради това да не може да се намерят факти и данни, доказващи изпълнението или неизпълнението им се изключват от оценката на ефективността;

  • Някои от целите може да са изпълнени частично и/или да не са спазени определените срокове за изпълнение;

  • Част от целите може да са изпълнени по-добре и/или в по-кратки срокове от определените;

  1. Общински план за развитие на община ТроянСъгласно Закона за регионално развитие чл. 23, ал.4, кмета на общината „Представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за одобряване от общинския съвет“. В годишния план следва да бъдат отчетени изпълнените дейности свързани с постигане на дългосрочните цели залегнали в ОПР на община Троян. С оглед на изпълнението на закона, на Консултанта бяха предоставени отчетите за изпълнение на Общинския план за развитие през последните 3 години приети с решение на общинския съвет10. Анализът показва, че и използвана формата на индикативната финансова таблица с добавена секция за отчет, където срещу дейностите и/или проектите е записано изпълнението или етапа. Като цяло, приложената форма за отчитане на изпълнението на ОПР не дава достатъчно конкретика за изпълнението на приоритетите и специфичните цели на Общинския план за развитие на община Троян за периода 2007-2013 г. В частта „Приложение“ от ОПР на община Троян е дадена система от индикатори, чрез която да се отчита степента на изпълнение на плана. Използваната отчетна форма не позволя да се направи реална оценка поради липса на индикатори за текуща и целева стойност, чрез които да се проследи промяната в изпълнението. От предоставените документи се установява, че няма изградена практика за изготвяне на годишни планове за изпълнението на Плана за развитие на община Троян за периода 2007- 2013 г. Такава практика трябва да се въведе именно чрез системата за поставяне на точни и адекватни годишни цели. Тези базови изисквания не позволяват да бъде оценена ефективността от дейността на общинската администрация.

  1. Програма за управление на общинатаСлед местните избори през 2011 г. и в съответствие със ЗМСМА, е изготвена и приета нова Програма за управление на общината за периода 2011-2015 г. През първата отчетна година (2012 г.) е съставен отчет за нейното изпълнение. Отчета се базира на отчетеното изпълнение на дейности от звената в администрацията (дирекции / отдели) и обобщен по приоритети, като съдържа данни за изпълнените проекти и инициативи, резултати и финансовите средства за тях.

Програмата е съставена от приоритети и дейности и срокове за изпълнение. Сравнителният анализ между срока за изпълнение на дейностите и годишния отчет показва, че над 95% от планираните дейности за съответната година са изпълнени, но същинската оценка на ефективността не може да бъде извършена поради липса на индикатори за текуща и целева стойност.  1. Годишни цели на звенатаКакто беше изтъкнато по горе, отчетите на звената са подчинени и насочени към изпълнение на Програмата за управление. Независимо от отчетената съгласуваност между Програмата и действащите стратегически и планови документи е необходимо при отчитането на целите и дейностите на отделните звена да бъде осигурена връзка и с други дългосрочни и средносрочни документи. Като слабост, считаме използването на различни форми за отчет от различните звена, което поставя трудности при систематизиране на информация и оценка на реалния напредък, респективно ефективността на дейността на общинска администрация. В тази връзка бихме препоръчали да бъде използвана матрицата за отчитане на изпълнение на годишните цели и за отделните звена (таблица 12), което ще позволи по точно да се проследи степента на изпълнение спрямо заложените цели.

Таблица 22 - Отчет за изпълнение на целите за 2013 година1

2

3

4

5

Цели за 2013 г.ДейностиРезултатИндикатор за изпълнениеИндикатор за самооценка


Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2012 г./

Индикатор за текущо състояние / отчетен в края на 2012г. /
?


iii-fsl---azrbaycan-elmlr.html

iii-fsl---barov-lisalam.html

iii-fsl---hoshbyaht-2.html

iii-fsl---kitab-avropa-4.html

iii-fsl---ncfli-tofiq.html