1 2 3 4 5

III bob bo’yicha xulosa - Toshkent davlat sharqshunoslik instituti

bet5/5
Sana22.06.2017
Hajmi332.95 Kb.

III bob bo’yicha xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Pu Sungling ijodi ko`p asrlik ulkan adabiy merosga ega bo`lgan xitoy adabiyoti tadrijiy taraqqiyotining yorqin namunasidan iboratdir. Yozuvchi asarlarining mavzu doirasida va ifoda uslubi ham shundan dalolat beradi.

Pu Sungling ijodida davr, turmush tarzi va urf-odatlrning qamrov ko`lami kengligi jihatidan, Pu Sungling bilan yonma – yon qo`yishga loyiq bo`1gan birorta zamondosh yoki ungacha o`tgan yozuvchini toppish amri mahol. Shu sabab, o`zbek kitobxonini xitoy novellasi asarlari bilan tanishtirish ulkan estetik zavq bag`ishlaydi.

Pu Sungling har bir rivoyatini bayon etar ekan, unda asosiy qahramonlar, yoki ilmli shaxslar, sehrgar rohib, tulki ruhidagi ayollar yoki qizlar va h.k.lar orqali, milliy urf odatlar, bayramlarning kichik ko`rinishlari, an`analar va marosimlarga bo`lgan e`tiborni kitobxonga yetkazadi. Novella bilan tanish orqali qadimgi davrlarda ham bu an`analarning nechog`lik bugungi kun bilan mos kelishi, tarbiyaviy ahamiyati o`zining qiymatini yo`qotmaganligini ko’rish mumkin.

Bir so`z bilan aytganda, Pu Sungling (Lyao Jay) o`z asarlariga xizmat qilgan ilk manbalardagi motiv va syujetlarga badiiy sayqal berib yanada mukammalroq tarzda keyingi avlodlarga yetkazganligi, o`ziga xos uslub va personajlar yaratganligi hamda Xitoy adabiyoti tarixida g`ayrioddiy, mo`jizaviy novellalar yaratishdagi o`ziga xosligini ham mazmun, ham shaklda namoyon etganligini ko`rsatadi.

XULOSA

Badiiy tarjima nazariyasining o’ziga hos ijodiy xususiyatga ega ekanligi va tarjimonga har qanday hollar uchun bab-barobar muvofiq kelaveradigan tayyor retseptlar bermasligi uning mustaqil fan ekanligiga hech bir tariqa rahna sola olmaydi. Tarjima asarlar juda qadimdan xalqlarning ijtimoiy , ma’naviy-estetik rivojlanishi uchun xizmat qilib kelgan . Olimlar , tarixchilar , shoir va adiblar boshqa tillarda yaratilgan intellektual mulkni o’z xalqining ziyo ahliga yetkazish uchun mexnat qiladilar.

O’zbek tarjimonlari to’plagan tajriba o’zbek adabiy tili rivojlangan va katta imkoniyatlarga ega bo’lgan boy til ekanligi , unda har qanday murakkab , chuqur ilmiy fikr va go’zal badiiy shaklni ifodalash uchun zarur bo’lgan hamma vositalar mavjudligini ko’rsatadi.

Mamlakatimizda hozirda tarjimachilik faoliyati tobora rivojlanmoqda . O’zbek sharqshunoslari va tarjimonlari halqaro ilmiy anjumanlarda faol ishtirok etib kelmoqdalar . Ular jahon sharqshunoslik ilmiy markazlari bilan uzviy aloqada –sharq va g’arbning qo’lyozmalar xazinalari bilan nodir asarlar nashrlarini ayirboshlash va boshqa ilmiy munosabatlar yo’lga qo’yilgan .

Adabiyotimizga yangi mavzu , janrlar , usul va shakllar kirib keldi . Albatta , bunda tarjimachilik sohasi katta ahamiyat kasb etmoqda.

Kolorit deganda tasviriy san`atda real hayotni haqqoniy aks ettirish uchun ishlatiladigan ranglarning o`zaro mutanosibligi tushinilsa, milliy kolorit deganda esa, badiiy asarda aks etgan milliy xususiyatlar yig`indisiga aytiladi. Shu ma`noda biz Xitoy millatining ma`naviy faoliyati va moddiy hayotidagi o`ziga xosliklarni, kishilarni xarakteri, tafakkur tarzi, ruhiyati, intilishlari, qiliqlari, yumor xususiyatlari, moddiy hayotidagi urf-odat, rasm-rusm, marosimlar, kiyimlar, uy-ro`zg`or anjomlari, cholg`u asboblari, pazandachilik, ismlar va hakazolarni o’rganish maqsadida, Xitoy tilidan o`zbek tiliga tarjima qilingan asarlarda milliy koloritning berilishini tadqiq etishda bir qator vazifalar mavzuini yoritish uchun maqsad qilib olindi. Xususan, asosiy manba sifatida dots. M.X.Mahmudho’jayev va dots. J.T.Ziyamuhamedovlar tarjimasidagi “Pu Sungling. Lyao Jay rivoyatlari” to’plami olingan bo`lib, mualliflarning mazkur tarjimasida milliy koloritning qayta yaratilishini o’rganish uchun quyidagi qator vazifalar ishimizda imkon qadar yoritildi.

“Lyao Jay asarlarining o`zbek tiliga tarjimasi” bobini o`rganishda Pu Sunglingning hayoti va ijodi haqida, Lyao Jay xitoy adabiyotida tutgan o`rni hamda Lyao Jay asarlarining tarjimasi dots. Ziyamuhamedov J.T.ning monografiyalari, “Xitoy novellistikasi va Pu Sungling asarlarining o’rganilishi” nomli maqolalari, “Lyao Jay rivoyatlari (Xitoy adabiyotidan xrestomatiya )” nomli asarlari yordamida yoritildi;

Manbalar asosida mavzu or`ganilganda Pu Sungling XVII-XVIII asr boshlari xitoy adabiyotining ulkan namoyondalaridan biri hisoblanib, uning turli janrlarda yaratilgan boy ijodiy merosi ushbu davr xitoy adabiyotining yuksalishiga ulkan xissa qo`shganligi ma`lum bo`ldi;

Pu Sunglingning manjur – Ching monarxiyasi davrida xitoyda hukm surgan shavqatsiz senzura sharoitida yyaratilgan asarlar ushbu davr xitoy xalqi hayotining haqqoniy manzarasini yaratishga xizmat qilganligi ma`lum bo`ldi;

Lyao Jayning ijodi haqidagi ma’lumotlarning kamligi ham aslida uning asarlari senzuraga ma’qul bo’lmagani va u haqda “indamaslik” siyosati yurgizilganining belgisi bo`lganligi aniqlandi;

Lyao Jay asarlarida ijodkorning yashirin “men”i muayyan darajada aks etib, uning hukmron sulolaga qarshi munosabati, ayniqsa, xitoy xalqining bosqinchilarga qarshi kurashi, amaldorlarning sotqinliklari tasvirlangan asarlari “g’azabi qaynagan vatanparvarning ovozi” sifatida yangragani ma`lum bo`ldi;

Pu Sungling ijodi ibratomus, sodda va istehzoli ko`rinishda bayon tarzida amalga oshirilganligi tahlil qilindi;

Pu Sungling ijodi o`rganilar ekan, uning asarlarida manjur bosqinchilariga qarshi kurashga yashirin ishora borligi ma`lum bo`ldi;

Shuningdek, Pu Sungling novellalari tom ma`noda jamiyat tanqidi hisoblanib, tadqiqotchilar adibning “Lyao Jayning g`aroyib hikoyalari” to`plamini bir qator turkumlarga ajratib tadqiq etishgan. “Ga`aroyib hikoyalar”dagi ko`plab umumlashma obrazlar, hayotiy yohud afsonaligidan qat`iy nazar, jamiyat tanqidining turli jihatlari tasviriga xizmat qiladi. Yana o`ziga xosliklardan biri, an`anaviy syujetlar talqinidagi muallif xotimalarida muallifning o`z ovozi baralla yangraydi va ularni yetarli adabiy tayyorgarligi bor kitobxongina tushuna oladi. Shuningdek ular, qo`shimcha hikoya, yangi novellalarni o`z ichiga olishi aniqlandi;

Tadqiqot ishini yozish jarayonida olimlarning umuman “kolorit” terminiga bergan ta`riflarida har doim ham ularning fikrlari bir biriga mutanosib kelavermasligi ma`lum bo`ldi va bu qarashlar ishimizda o`z aksini topgan;

Ma’lumki, badiiy tarjimachilikda milliy kolorit tushunchasi bizga begona, noma’lum bo’lgan xalq, elat xayot tarzi, urf- odatlari , umuman olganda, milliyligi tushuniladi. Tadqiqot ishimizda “Lyao Jay rivoyatlari” asarida keng ifodasini topgan barcha bizga yot bo’lgan, xitoy xalqining xayot tarziga tegishli marosimlar, yeguliklar, kiyim-kechak va boshqalarning o’zbekcha tarjimada berilishi chuqur o`rganishga harakat qilindi va magistrlik ishi doirasida bu maqsadga erishildi;

“ Lyao Jay rivoyatlari “ (“ Pu Sungling” ) asarining qiyosiy tahlili jaroyonida, asar tarjimasida milliy koloritga oid so’zlarni transliteratsiya va muqobil variant bilan o’girilganligining shohidi bo’ldik. Ushbu jarayonda ba’zi bir tushunchalarning xalqimiz tiliga singib ketganligi sababli ularga izohning hojati yo’qligiga amin bo’ldik. Shuningdek, ba’zi bir tushunchalar izohli tarjima bilan keltirilgan, ba’zilari esa matn osti havolasida tushuntirib ketilgan. Ammo ba’zi bir tushunchalar izohsiz qolganligi sababli o’zbek kitobxoniga tushunarsiz bo’lib qolgan deb xisoblaymiz.

Ishda milliy xos so’zlarning transliteratsiya yo’li bilan tarjimada berilishining asosiy sababi – asliyatda qo’llanilgan milliy xususiyatli til vositalarining tarjima tilida mavjud bo’lmaganligidir. Shu sababli ushbu asar tarjimasi davomida uchragan milliy koloritni aks ettiradigan milliy xos so’zlar tahlil qilindi;

Tarjimashunoslikda eng murakkab jarayonlardan biri frazeologizmlar tarjimasi hisoblanganligi sababli, mazkur ishda bir qator frazeologik birliklar o`rganib tarjima qilindi va quyidagilar aniqlandi:

Frazeologik birikmalarni oddiy so’z birikmalaridan ajratishda ularning to’rt asosiy belgisi quyidagilar ekanligi ma`lum bo`ldi. ular:

-frazeologik birikmalarning ma’lum bir model asosida yasalmasligi;

- ko’chma ma’noda ishlatilishi;

- turg’unligi;

- ikki yoki ko’p mustaqil so’zlardan yasalishi”73 ma’lum.

Shunidek, frazeologik birliklarni tarjima qilishning o’ta murakkab amaliy jarayon ekanligi asosan mazkur birliklarning leksik, semantik va qurilish jihatlaridan murakkabligiga bog’liqligi ma`lum bo`ldi;

Bundan tashqari, talay frazeologizmalar milliy hususiyatga ega bo`lib, bu hol tarjimonlarga qiyinchiliklar tug’dirishi ishni yozish jarayonida ma`lum bo`ldi;

Tadqiqotimiz davomida ikki tilda ham mavjud bo’lgan ko’pgina frazeologik birikmalarni o’rganib, o’zbek tilining nihoyatda boyligi va purma’noliligi hamda tarjimonlarning mahorati ushbu tarjimalarda yaqqol ko’zga tashlanishini guvohi bo`ldik, chunki xitoy tilida oddiy so’z bilan berilgan ko’pgina jumlalarni tarjimon mahorat bilan o’zbek tilida mavjud frazeologik iboralar bilan almashtirib, ma’nosiga mos iborani topib o’rnida qo’llay olganliklari ma`lum bo`ldi;

Har bir til frazeologik zahirasi tarkibida xalq hayotiga mansub ijtimoiy – tarixiy voqea-hodisalar, ahloqiy va ma’naviy–madaniy me’yorlar, ruhiy holatlar, diniy tasavvur , milliy an’ana va urf-odatlar o’z aksini topganligi ma`lum bo`ldi;

Xitoy, o’zbek xalqlarining urf- odatlari o’xshash bo’lmaganligi tufayli to’g’ridan – to’g’ri tarjima qilinmasdan ularning ekvivalentlari beriladi. Agar oddiy bir iborani misol qilib oladigan bo’lsak, 拔 苗 助 长 ( ba miao zhu zhang)74 iborasini o’zbek tiliga so’zma- so’z tarjima qilsak , ‘’Maysaning tez o’sishi uchun , maysani tortib, o’sishiga yordam bermoq’’ degan ma’no kelib chiqadi. Uning o’zbekcha ekvivalenti: “Qosh qo’yaman deb ko’z chiqarmoq’’ dir. Bu kabi misollar ishiz davomida ko`pkab keltirildi va ularning tarjimasi tahlil qilindi. Iboraning to`liq ko`rinishi, ya`ni kelib chiqish tarixi ishizmida keltirildi;

Albatta , har bir tarjima muayyan kamchiliklardan holi emas, ammo har bir tarjima tagida og’ir mexnat va uyqusiz tunlar mavjudligini esdan chiqarmagan holda tarjimonning amalga oshirgan mexnati tahsinga loyiq deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI


O`zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov asarlari ro`yxati: 1. Karimov I.A. Adabiyotga e`tibor – ma`naviyatga e`tibor. – T.: O`zbekiston, 2009. – 40-b.

 2. Karimov I.A. Yuksak ma`naviyat – yengilmas kuch. – T.: ma`naviyat, 2008. 176-b.

 3. Karimov I.A. Ozod va obod vatan, erkin va farovon hayot – pirovard maqsadimiz. – T.: O`zbekiston, 2000. 8-jild. 528-b.

 4. Karimov I.A. Biz kelajagimizni o`z qo`limiz bilan quramiz. – T.: O`zbekiston, 1999. 7 – jild. – 410-b.

 5. “Inson baxt uchun tug’iladi”. O’zbekiston Prezidenti I.A. Karimovning hikmatli so’zlaridan. Toshkent. Sharq nashriyoti>1998y.

 6. Karimov I.A. Ma`naviy yuksalish yo`lida. – T.: O`zbekiston, 1998.-160 b.

 7. Karimov I.A. O`zbekiston buyuk kelajak sari. – T.: O`zbekiston, 1998. 686-b.

 8. Karimov I.A. O`zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. – T.: O`zbekiston, 1996. 1-jild. 364-b.

Xitoy tilidagi manbalar:


 1. 中 国 文 化 . 北 京 , 2004 年 1 月 , 189

 2. 汉 乌 俄 成 语 词 典-xitoycha-o'zbekcha-ruscha frazeologik lug'at. T.Akimov , J.K.Kiraubayev . Toshkent-2002

 3. 精 选 汉 俄-俄 汉 词 典-Краткий русско-китайский и китайско-русский словарь .1988 г. Пекин .

 4. 中 国 成 语 大 词 典 . 1986 年 4 月

 5. 汉 语 成 语 词 典 . 上 海 1986 年

 6. 现 代 汉 语 . 北 京. 1986 年

O`zbek tilidagi adabiyotlar: 1. E.Ochilov. Tarjima nazariyasi va amaliyoti. T., 2012.

 2. Liao Zhai ( Pu Sungling ) novellalari .// (Xitoy adabiyoti bo’yicha hrestomatiya) T.; Muharrir, 2012. ( Hammuallif : Z.Shamshiyeva) 4-bet.

 3. Сирожиддинов. Ш., Одилова Г., Бадиий таржима асослари, Тошкент, “Мумтоз сўз”, 2011.

 4. Dots. J.T. Ziyamuhamedov “O’rta asr xitoy novellalari” T.; ToshDSHI nashriyoti, 2010, 12-bet.

 5. Sultanov D. She`r va tarjima. Samarqand. 2009.

 6. Xolbekova B. She`riy tarjima mezoni //Jahon adabiyoti. 2009. №11.

 7. Mo`minov О., Тurg`unov R., Rashidova A., Alimova D., - Translation – Yozma tarjima – Pismenniy perevod (Писменний перевод). Т., 2008.

 8. G`afurov I. Tarjimashunoslik mutaxassisligiga kirish. Т., 2008.

 9. O`rmonova N.M.Tarjimada tarixiy – arxaik leksikani aks ettirishprinsplari va tarjima aniqligi. Nomzodlik dessertatsiyasi avtoreferati. T., 2008.

 10. Sharqshunos olima ayollarning ilmiy to`plami. T.: ToshDShI. 2007.

 11. Dots. Ziyamuhamedov J., Xolboyev B . Tan davri novellalari. –T., 2006.

 12. O`zbek tilining izohli lug`ati. Ikki jildlik. 1-jild.– T.: 2006.

 13. Mustaqillik davri adabiyoti. Adabiy – tanqidiy maqolalar, badialar. – T.: G`afur G`ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2006.

 14. Sharq filologiyasining tugun va yechimlari. T.: ToshDShI. 2006.

 15. Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. O’zbekiston Respublikasi: Fan, 2005.9-bet.

 16. Dots. Mahmudxo’jayev M., dots. Ziyamuhamedov J., Qodirova D . Xitoy xalq masallari . T., 2005.

 17. Umirov X. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. 2004.

 18. O`zbek tilining izohli lug`ati. Ikki jildlik. 1-jild.– T.: 2004.

 19. Dots. Mahmudxo’jayev M ., dots. Ziyamuhamedov J. “Lyaojay rivoyatlari” (1 va 2 qism ) –T.2004.

 20. J.Ziyamuhamedov, M.Mahmudhodjayev. Pu Sungling .“Lyao Jay rivoyatlari” .T.;ToshDSHI nashriyoti, 2003, 3-bet.

 21. Pu Sungling. Lyao Jay rivoyatlari //”Jahon adabiyoti”, 2003, 8-bet.

 22. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asarlari. T.: O`zbekiston. 2002.

 23. Rahimov Z. Romanda syujet qurilishi.//Til va adabiyot ta`limi. – T., 2002. № 6.

 24. Komilov N. Tafakkur karvonlari. T.: Ma`naviyat, 1999.

 25. Komilov N. Tafakkur yoki komil inson ahloqi. T.: Yozuvchi, 1996.

 26. Xudoyberdiyeva E. Adabiyotshunoslikka kirish. T.: 1995.

 27. Umurqulov B. Badiiy adabiyotda so`z. T., Fan. 1993.

 28. Javbo`riyev M. Tarjimada tarixiy davr koloriti. // Tarjima muammolari. 2-kitob. 120-b.

 29. Soipov M. Tarjimada milliy o`ziga xoslikni qayta yaratish. // Tarjima muammolari. 2-kitob. 72-b.

 30. Boltaboyev H. Nasr va uslub: Uslub muammosiga nazariy nigoh va hozirgi o`zbek nasrida uslubiy izlanishlar. T.: Fan. 1992.

 31. Adabiy turlar va janrlar. – T.: “Fan”. 1991. 1-jild.

 32. Abduazizova A. Tillar olamiga sayohat. – T.: 1988.

 33. Olimov S. Ilmiy tarjima murakkabliklari. //Tarjima san`ati. 6-kitob. – Т., 1985.

 34. Tarjima nazariyasi asoslari. G’.Salomov. T.:1983.

 35. Sultanova M. Peyzaj san`ati. Hozirgi o`zbek tarixiy romanlari miisolida – Т.: Fan, 1983. – 81 b.

 36. Jo`rayev T. Tarjima san`ati – Т.: Fan nashriyoti, 1982. – 59 b.

 37. Hamroyev H. Milliy xos so`zlar – realiyalar va badiiy tarjima // Tarjima madaniyati (Maqolalar to`plami). – Т.:, 1982. 158-b.

 38. O`zbek tilining izohli lug`ati. Ikki jildlik. 1-jild.– M.: 1981.

 39. O`zbek tilining izohli lug`ati. Ikki jildlik. 2-jild.– M.: 1981.

 40. Nosirov O`.N. Ijodkor shaxs, badiiy uslub, avtor obrazi. T. Fan. 1981.

 41. Tarjima nazariyasi masalalari. Ilmiy ishlar to`plami. T.: TDU., 1979.

 42. Sulton Izzat. Adabiyot nazariyasi. 2-jild. T.: Fan. 1979.

 43. Hazratqulov M. Uslub va tarjima haqida ba`zi kuzatishlar. // Tarjima san`ati. 4-kitob. – Т. 1978.

 44. Badiiy tarjimaning aktual masalalari. Toshkent : FAN, 1977, 62-bet.

 45. Кomikov N. Bu qadimiy san`at// Tarjima san`ati (Maqolalar to`plami). 3-kitob. – Т.: 1976.

 46. Musavey K. Badiiy tarjima va nutq madaniyati.– Т.: O`qituvchi nashriyoti, 1976.

 47. Egamova Y. Tarjimada personajlar nutqidagi jonli til elementlarini aks ettirish masalasi. // Badiiy tarjia – do`stlik quroli (Maqolalar to`plami). – Т., 1974.

 48. Fayzullayeva R. Yo`llar yiroq, ko`ngillar yaqin// Tarjima san`ati (Maqolalar to`plami). – T.: 1973.

 49. Pu Sungling tarjimai holi .- 1970. B.23

 50. Adabiyotshunoslik terminlari lug`ati.– T.: 1967.

 51. G’ .Salomov. Til va tarjima . Toshkent: FAN,1966, 262-bet.

 52. J. Sharipov. O`zbekistonda tarjima tarixidan. – Т.: “Fan”, 1965;

 53. O'zbekistonda tarjima tarihidan . J.Sharipov. O’zbekiston. Fan.:1965

 54. Pu Sungling hayoti yilnomasi. I, II – Pekin 1962;.

 55. Alekseyev V .M . “Lisyim goram” kitobiga so’zboshi // Kitayskaya klassicheskaya proza. –M., 1958. B.4-6.

Rus tilidagi adabiyotlar:


 1. J.Ziyamuhamedovning “Язык , культура и общество на перекрёстке цивилизации” mavzusidagi halqaro konferensiya materiallari asosida chop etilgan “Труды и материалы” to’plamidagi “Литературные связи Японии и Китая” nomli maqolasi. Toshkent-Sukuba .2006.131-bet.

 2. Крупчанова Л.М. Введение в литератураведение. М.: ОНИКС, 2005.

 3. Пуставойт

 4. Мухтаров Т.А., Ходжаева Р.У. Традиция и современность. – Т.: 1999.

 5. Kомиссаров В.Н. «Общая теория перевода».М., 1999.

 6. Китайско-русский словарь. Пекин , 1992 г

 7. Рассказы о светильнике. Китайская новелла XI-XVI вв. М., «Наука». 1989. П.Г. Слово и стиль в создании образности. // Вестник Московского университета. Серия 9 – филология. – Москва, 2002. №3.

 8. Морозов М.М. Пособие по переводу. – М., Иностранная литература, 1985.

 9. Задорная В. Восприятие и интерпретатсия художественного текста. М., 1984.

 10. Голыгина К.И. Китайская проза на пороге средневековья. М., «Наука». 1983.

 11. Пурпурная яшма. Китайская повествовательная проза. I-VI вв. М., «Наука».1980.

 12. Лисевич И. С. Литературная мысль Китая.- М.: «Наука» , 1979.-Б . 195

 13. Алексеев В.М. Китайская литература. М., «Наука». 1978.

 14. Федеренко Н.Т. Древние памятники китайской литературы. М., «Наука». 1978.

 15. Ожегов С. И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. - М.: Высшая школа, 1974.

 16. Азнаурова Э. С. К вопросу о природе стилистической функции слова // Сб. науч. трудов 1 МГПИИЯ им. М.Тореза. - М., 1973.

 17. Азнаурова Э. С. Очерки по стилистике слова. - Ташкент: Фан, 1973.

 18. Prushek Ya. Istoriya kitayskoy literature. – Praga, 1970. B. 46-48

 19. Литература и фольклор народов Востока. М.: «Наука».1967.

Internet

saytlari

:


 1. http://gov.uz/uz/press/politics/14731

 2. www.google.com

 3. www.literatura.com

 4. www.zhongguovenxue.com

 5. www.hanvan.com

 6. www.xiandaihanyu.com

1 Musayev Q., Tarjima nazariyasi asoslari. O’zbekiston Respublikasi: Fan,2005.-B.5.

2 Karimov I.A., O’zbekiston buyuk kelajak sari.- Toshkent, 1998.- B.311.

3 ,,Inson baxt uchun tug’iladi” .O’zbekiston Prezidenti I.A. Karimovning hikmatli so’zlaridan. Toshkent, Sharq nashriyoti,1998y.
4 http://gov.uz/uz/press/politics/14731

5 Dots. M.X.Mahmudxo’jayev., dots.J.T.Ziyamuhamedovlar., Pu Sungling. Lyao Jay rivoyatlari.- T.:ToshDSHI nashriyoti , 2003.- B.6.

6Dots. M.X.Mahmudxo’jayev., dots.J.T.Ziyamuhamedovlar., Pu Sungling. Lyao Jay rivoyatlari.- T.:ToshDSHI nashriyoti , 2003.- B.3.

7 O’sha manbaa. B.4.

8 Salomov G’., Tarjima nazariyasi asoslari.- T,1983.

9 Sharipov J., O'zbekistonda tarjima tarihidan .- O’zbekiston.- 1965.

10 Musayev Q.,Tarjima nazariyasi asoslari. - Fan.-2005.

11 Dots. M.X.Mahmudho’jayev., dots. J.T.Ziyamuhamedov., D.M. Qodirova., Sharq adabiyoti janrlari (Xitoy xalq masallari)-. T, Tosh DSHI nashriyoti , 2005.- B.3.

12 J.Ziyamuhamedovning “Язык , культура и общество на перекрёстке цивилизации” mavzusidagi halqaro konferensiya materiallari asosida chop etilgan “Труды и материалы” to’plamidagi “Литературные связи Японии и Китая” nomli maqolasi. Toshkent-Sukuba .2006.- B.131.

13 Dots. Mahmudxo’jayev M ., dots. Ziyamuhamedov J. Lyaojay rivoyatlari (1 va 2 qism ). –T,2004.

14 Dots. Mahmudxo’jayev M., dots. Ziyamuhamedov J., Qodirova D . Xitoy xalq masallari . T, 2005.

15 Dots. Ziyamuhamedov J., Xolboyev B . Tan davri novellalari. –T, 2006.

16 (Pu Sungling hayoti yilnomasi). I, II – Pekin 1962; ( Pu Sungling tarjimai holi) .- 1970.- B.23.

17 Dots. J.T. Ziyamuhamedov “O’rta asr xitoy novellalari” T.; ToshDSHI nashriyoti, 2010.- B.12.

18 J.Ziyamuhamedov., M.Mahmudhodjayev ., Pu Sungling .Lyao Jay rivoyatlari .-T.;ToshDSHI nashriyoti, 2003, B.3.

19 Lavozimlarga davlat imtihonlari orqali tayinlash tizimi Xitoyda Xan imperatori U Di( mil.av. 140-87 yillarda hukmronlik qilgan ) davrida vyjudga kelgan.

20 Aлексеев В. М., Китайская классическая проза. –M, 1958.- С.4-6

21 Akademik V.M.Alekseyev Pu Sunglingni “ doimiy talaba” deb ataydi va ijodida davlat imtihoniga topshirishga jur’at etganlarni aniq va yorqin bo’yoqlarda tasvirlay olishi zamirida o’zining bunday hollardagi omadsizligi yotar edi , deb hisoblaydi.

22 Dots. Ziyamuhamedov J.T. O’rta asr xitoy novellalari .- T, Tosh.D.SH.I institute, 2010.- B.14-15

23 Dou- hajm o’lchami, bir –dou 10 litrga yaqin. O’rta asrlarda Xitoyda donli mahsulotlar dou jam birligida o’lchangan.

24 Davlat imtihonlari orqali amaldorlik lavozimlari bilan tayinlash tizimi Xitoyda Han imperatori U Di (miloddan avvalgi 140-87 yillarda hukmronlik qilgan) davrida vujudga kelgan . Tang imperatori TayZung (milodning 627-649 yillari taxtda o’tirgan) davriga kelib bu tizim yana ham takomillashtirilib, rasmiy tus oldi . Xitoy tilida bu tizim “kejyu” deb ataladi, o’zbekcha “ilm asosida martabaga erishish” degan ma’noni bildiradi. Tang sulolasidan boshlab, ya’ni VII asrdan boshlab davlat imtihonlari orqali lavozimga ega bo’lish uchun barcha tabaqadagi , o’zlarini amaldor bo’lishga loyiq deb hisoblagan yosh yigitlar qatnashish huquqiga ega bo’lganlar.”Kejyu” Xitoyda XXasr boshida bekor qilingan.

25 Dots.M.X.Mahmudho’jayev ., dots. J.T.Ziyamuhamedov., Pu Sungling. Lyao Jay rivoyatlari. 1-qism.T, B.4.

26 中 国 文 化 . 北 京 , 2004 年 1 月 .- 189

27 Dots.J.T.Ziyamuhamedov., Liao Zhai ( Pu Sungling ) novellalari .// (Xitoy adabiyoti bo’yicha hrestomatiya) T., Muharrir, 2012.- ( Hammuallif : Z.Shamshiyeva) B.4.

28 Лисевич И. С. Литературная мысль Китая.- М.: Наука , 1979.-C. 195

29 J.T. Ziyamuhamedov . Liao Zhai ( Pu Sungling ) novellalari .// (Xitoy adabiyoti bo’yicha hrestomatiya) T.; Muharrir, 2012.- ( Hammuallif : Z.Shamshiyeva) .B.5.
30 J.T. Ziyamuhamedov . Liao Zhai ( Pu Sungling ) novellalari .// (Xitoy adabiyoti bo’yicha hrestomatiya) T.; Muharrir, 2012.- ( Hammuallif : Z.Shamshiyeva) .B.6.

31 J.T. Ziyamuhamedov. O’rta asr xitoy novellalari .- Toshkent, 2010.- B.22.

32 J.Ziyamuhamedov. O`rta asr novellalari.-T,2010.- B.23.

33 Dots.M.X.Mahmudxo’jayev ., dots.J.T.Ziyamuhamedov., Pu Sungling. Lyao Jay rivoyatlari.-Toshkent,2003.- B.27. (Shu manbadan olingan keyingi iqtiboslar “o’sha manbaa” sifatida ko’rsatiladi)

34 O`sha manbaa. B-29.

35 O`sha manbaa.B-32.

36 Qarang. M.X. Mahmudxo`jayev hamda f.f.n.dots. J.T.Ziyamuhamedov. “Liao Jay rivoyatlari”. 1-2-qism. Toshkent, 2003.

37 J.Ziyamuhammedov. O`rta asr novellalari.- Toshkent, 2010.- B.30.

38 Фишман О.Л. Три китайских новеллиста.-М.,1980 ва Н.Т.Федоренконинг «Лисьи чары»тупламига сунгги сузи,-М.: «Наука», 1955.-Б.277-282.

39 O`sha manbaa. B.8.

40 Dots.J.T.Ziyamuhamedov., O’rta asr xitoy novellalari.- Toshkent, 2010.-B.9.

41 O’sha manbaa. B.7-9.

42 O`sha manbaa. B.9.

43 O`sha manbaa. B.104-110.

44 G’. Salomov . Tarjima nazariyasi asoslari.- T, 1983.-B.98.

45 Q. Musayev. Tarjima nazariyasi asoslari.-T,2005.-B.89.

46 Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari.- T.: FAN nashriyoti , 2005.-B. 111.

47 Dots. M.Mahmudxo’jayev., dots. J.Ziyamuhamedov. Lyao Jay rivoyatlari.-T, 1-kitob. B.32.

48 O’sha manbaa. B.37.

49 ZIYOUZ.com

50 O’sha manbaa. B.4.

51 Badiiy tarjimaning aktual masalalari.- Toshkent, 1977.-B.62.

52G’ .Salomov. Til va tarjima .- Toshkent, 1966.-B.262.

53 汉 乌 俄 成 语 词 典-xitoycha-o'zbekcha-ruscha frazeologik lug'at.

T.Akimov ., J.K.Kiraubayev . Toshkent,2002.-B.5.54 Dots. M.X.Mahmudxo’jayev , dots.J.T.Ziyamuhamedov .Sharq adabiyoti janrlari(Xitoy xalq masallari), Toshkent,2005.-B.57.

55 O’sha manbaa . B.7.

56 Pu Sungling. Lyao Jay rivoyatlari //”Jahon adabiyoti”, 2003.- B.8.

57Q.Musayev., Tarjima nazariyasi asoslari.- Toshkent,2005.-B.45.
58 精 选 汉 俄-俄 汉 词 典-Краткий русско-китайский и китайско-русский словарь .-1988.- г. Пекин .
59 M.X.Mahmudxo`jayev,, J.T.Ziyamuhamedov., Lyao Jay rivoyatlari.- T, 2003.- B.8.

60 O`sha manbaa. B.36.

61 J.T.Ziyamuhamedov. O`rta asr novellalari. Toshkent, 2010.-B.71.

62 O`sha manbaa. B.72.

63 O`sha manbaa. B.36.

64 Bu haqda to`liq I.N. Bekmuratovning “Xitoy milliy bayramlari” asariga qarang.

65 M.X.Mahmudxo`jayev., J.T.Ziyamuhamedov. Lyao Jay rivoyatlari. B-29

66 O`sha manbaa. B.36.

67 O`sha manbaa.B-92.

68 M.X.Mahmudxo`jayev., J.T.Ziyamuhamedov va D.M.Qodirovalarning “Sharq adabiyoti janrlari (Xitoy xalq masallari)”. Toshkent, 2005.- B.9.

69 O`sha manbaa. B.10.

70 O`sha manbaa .B.15.

71 O`sha manba .B.22.

72 J.T.Ziyamuhamedov. O`rta asr novellari.- Toshkent,2010.- B.23.

73 Badiiy tarjimaning aktual masalalari. Toshkent : FAN, 1977, 62-bet

74 汉 乌 俄 成 语 词 典-xitoycha-o'zbekcha-ruscha frazeologik lug'at.

T.Akimov , J.K.Kiraubayev . Toshkent-2002
Do'stlaringiz bilan baham:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


iiifsil---azrbaycan-2.html

iiifsl---azrba-yca-n-mll.html

iiifsl---azrbaycan-ssr.html

iiifsl---k-syanlari.html

iiifsl---seyfddn-qnyev.html