1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 71

III FƏSİL. EKOLOJİ MONİTORİNQ ZAMANI

səhifə20/71
tarix13.12.2017
ölçüsü2.8 Kb.
növüDərslik

:

books rax
books rax -> MahirəNərimanqızı
books rax -> Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi məRKƏZİ elmi Kİtabxana
books rax -> Firuddin cəFƏrov hasil fəTƏLİyev
books rax -> Ə.Ə. NƏBĐyev, E.Ə. Moslemzadeh
books rax -> Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
books rax -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan müƏLLİMLƏR İnstitutu
books rax -> ƏKBƏr qocayev, ġƏhla qulġyeva, sevda əLĠyeva

 
73

III FƏSİL. EKOLOJİ MONİTORİNQ ZAMANI 


EKOLOJİ TƏDQİQAT ÜSULLARI 


 


3.1.


 


 Tədqiqatın metodiki və texniki təminatı 


 


Ekosistemin mövcud vəziyyətini nəzarətdə saxlamaq 
üçün ilk növbədə atmosfer havasının və suyun çirklənməsinə 
nəzarət etmək lazımdır. Bu nəzarəti həyata keçirmək üçün 
aşağıdakı üsullardan istifadə olunur: 
1)
 
Нцмунянин  эютцрцлмяси  вя  чиркляндириъи  маддялярин 
кимйяви анализ цсуллары.  
2)
 
Стасионар эюстяриъиляр цсулу, бу эюстяриъиляр бир вя йа ики 
поллйутанти (чиркляндириъи васитяни) тяйин етмялидир.  
3)
 
Лаборатор вя тябии еколожи експеримент цсуллары;  
4)
 
Тябии  мцщитин  вязиййятини  гиймятляндирян  ландшафт-
индикасийа цсулу, бу цсул 1-ci вя 2-ci цсулларын кюмяйи иля 
алынмыш  нятиъялярин  цмумиляшмиш  гиймятиня  ясасланыр  вя 
ятраф  мцщитин  еколожи-кимйяви  юйрянилмясинин  цмуми 
ясасыны тяшкил едир.  
5)
 
Ятраф  мцщитин биоиндикасийа вязиййяти цсулу; 
6)
 
Автоматлашдырылмыш нязарят sistemləri (АНS). 
Алынан  мялуматларын  ишлянмяси  вя  тябии  мцщит 
обйектляриндя  мялумат  базасынын  йарадылмасы  заманы 
автоматлашдырылмыш  нязарят sistemləri (АНS)  каналларындан 
истифадя 
олунур. 
Яйани 
тящлилляр 
еколожи-эеокимйяви 
картографийа методу васитясиля щяйата кечирилир.  
Щяр  бир  йанашма  цсулу  иля  ясас  чиркляндириъилярин 
мянбяйи, миграсийасы вя диэяр эюстяриъиляри тящлил олуна биляр.  
Тядгигат  вя  истещсалат  лабораторийаларында  ян  чох 
йайылмыш  цсуллар  оптики,  електрокимйяви,  радиометрик, 
хроматографик вя спектроскопик цсуллар щесаб олунур.  

Оптики  цсуллар

.  Оптики  цсуллара - ишыьын  удулмасы  (о 
ъцмлядян фотометрик, спектроскопик вя абсорбсион спектроско-

 
74
пийа); спектрал анализ; полйарографик, вя вефвактометрик цсуллар 
аид едилир.  
Бунлардан ян уъуз вя асан щяйата кечириляни колориметрик 
цсулдур. Бу цсул васитясиля гарышыгларын тяркибиндя олан бир чох 
елементлярин  варлыьыны  чох  щяссаслыгла  тяйин  етмяк  олар. 
Бунунла  бярабяр,  абсорбсион  спектрал  анализ  васитясиля  няинки 
микрогарышыглары,  ейни  заманда  ясас  компонентляри  тяйин 
етмяк олар.  
Оптики  цсуллардан  истифадя  едяряк  тез  вя  йцксяк  дягиг-
ликля мцхтялиф маддяляри анализ етмяк олар. Фотоелементлярдян 
истифадя едяряк анализи автоматлашдырмаг мцмкцндцр.  

Електрокимйяви  цсуллар.

  Електрокимйяви  цсуллара  кон-
дуктометрийа,  потенсиометрийа,  полйарографийа,  кулонометрийа 
вя диэяр анализ цсуллар дахилдир. Бу цсуллар хцсуси щяссаслыьы иля 
фярглянирляр  вя  анализин  автоматлашдырылмасына  имкан  верир. 
Мясялян, кулонометрик анализ цсулу васитясиля 1 мл мящлулда 
0,01-0,1  мкг 
Ag
Fe
Mn
,
,
  вя  с.  елементляри  тяйин  етмяк 
мцмкцндцр.  Полйарографик  анализ  васитясиля  мис,  гурьушун, 
синк,  кадмиум  елементляринин  микрограмларынын  мигдарыны 
тяйин етмяк мцмкцндцр.  

Радиометрик  цсул.

  Радиометрик  анализ  цсуллары  арасында 
изотоп  дурулашдырма  вя  активляшмиш  анализ  цсуллары  ян 
ящямиййятли щесаб олунурлар.  

Хроматографик  цсул.

  Бу  анализ    цсулу  физики-кимйяви 
анализ  цсуллары  арасында  ян  эениш  йайылмыш  анализ  цсулу  щесаб 
олунур  вя  елементлярин  айрылмасы  заманы  ян  универсал  цсул 
щесаб едилир.  
Бу  цсул  сорбсион  (сорбентлярдя  айрылма),  чюкмя  вя 
айрылма  хроматографийасы  кими  бюлмяляря  маликдир.  Хромато-
график  анализ  заманы  хроматографик  каьызлардан  вя  хцсуси 
удуъу  адсорбентлярдян  истифадя  едилир.  Диэяр  тяряфдян  щазырда 
газ-майе  хроматографийасындан  эениш  истифадя  олунур.  Сон 
заманлар  мцасир  ъищазлар  васитясиля  мцряккяб  тяркибя  малик 
олан гатышыгларын сцрятли анализи апарылыр.  

 
75
Хроматограммаларда  кейфиййят  анализи  бир  баша  апарылыр. 
Кямиййят  анализи  заманы  ися  хроматографик  олараг  гатышыглар 
айрылыр,  йуйулур  (хцсуси  щялл  едиъиляр  васитясиля)  вя  анализатор 
васитясиля  мигдары  тяйин  олунур.  Мцряккяб  газ  гарышыглары 
хроматографин газанализаторунда истилик кечирмя, термокимйяви 
еффект гиймятляринин фяргиня эюря тяйин едилир.  
Надир  торпаг  елементляринин  тяйини  заманы  ионмцбадиля 
цсулундан истифадя едилир. Бу цсулун мащиййяти ондан ибарятдир 
ки,  атом  чякиси  чох    олан  елемент  хроматограф  колонкасындан 
биринъи чыхыр вя бу гайда иля елементляр бир-бириндян айрылыр.  

Спектрометрик  вя  диэяр  цсуллар.

  Кимйяви  реаксийа 
мящсулларынын  тяркибиндя  микрогатышыглары  (газ,  майе  вя 
бязяндя  бярк  щалда)  тяйин  етмяк  цчцн  кцтля-спектроскопи-
йасындан истифадя едилир. Аьыр металларын микрoгатылыьыны юйрян-
мяк  цчцн  ян  ялверишли  цсул  атом-абсорбсийа  цсулу  щесаб 
олунур.  
Физики-кимйяви  цсуллардан,  яввялъядян  эютцрцлмцш 
нцмунялярин  (су,  торпаг  вя  биокцтля),  еляъя  дя  стасионар 
эюстяриъилярин мялуматлары ясасында су вя щава чиркляндириъиля-
ринin анализиндя истифадя етмяк олар.  
Ъанлы  вя  ъансыз  тябиятдя  еколожи-кимйяви  просеслярин 
експериментал-тядгигат  цсуллары  фювгəладə  мцхтялифдир.  Бу 
ясасян, ятраф мцщитя биоложи вя гейри-биоложи йолларла дахил олан 
маддялярин  миграсийасы,  чеврилмяляри  вя  даьылмасыны  тядгиг 
едян кимйяви цсуллара аиддир.  
Еколожи-кимйяви  експериментлярин  ясас  мягсяди  бир  сыра 
мясяляляр - маддялярин давамлылыьы, йайылма хассяляри, биоложи 
вя  гейри-биоложи  обйектлярдя  чеврилмя  сцряти  щаггында 
мялуматлар  топламаг  вя  маддялярин  еколожи  зящярлилийи,  ейни 
заманда  маддялярин  кимйяви  хассяляри  иля  онларын  тябиятдя 
активлийи арасында ялагяни юйрянмякдир.  
Биоложи вя метеороложи мялуматларын топланмасы, системин 
ясас  вязиййятинин  мцяййянляшдирилмяси  вя  мцхтялиф  експери-
мент мялуматларынын фяргляндирилмяси цчцн щяйата кечирилир.  


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


ijtmijcee-page-templatev2-2.html

ijun-2018-ci-il---45-48.html

ik-danarasndaolandar-kck-.html

ik-joong-kang.html

ikaalisten.html