©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Iiv/ QİÇS, V ə


  IIV/QİÇS, Vərəm və Malyariya ilə mübarizə Programı  WWW.GFATM.AZ Bəşəriyyətin QİÇS və Vərəmdə

xilası  hər birimizdən asılıdır! İNFORMASİYA BÜLLETENİ  

23 , 22 Oktyabr 2012-ci il  QİÇS, Vərəm və Malyariya ilə mübarizə üzrə Qlobal Fondun əsas iş prinsipi  ondan ibarətdir ki, o, İİV, Vərəm və Malyariya xəstəliklərinin müalicəsi  və bu xəstəliklərin qarşısının alınmasına dəstək olur   Azərbaycanda səhiyyə sahəsində beynəlxalq proqramlar üzrə Ölkə Əlaqələndirmə Komissiyasının QHT-lərlə iclası  

19 


Sentyabr 

2012-ci 


il 

tarixind


ə

 

Azə

rbaycanda  s

ə

hiyy


ə

  sah


ə

sind


ə

 

çalışan  QHT-l

ə

rin f

ə

aliyyə

tl

ərinin 

s

əm

ə

rəliliyinin 

artırılması 

 

əm

əkdaşlığın  güclə

ndirilm

ə

si  mə

qs

ədil

ə

  BMT-nin İİV/QİÇS  üzrə

  Birl


əşmiş  Proqramının  (UNAİDS)  və

 

Qlobal  Fondun  də

st

əyi  il

ə

 Ölkə

 

Əlaqəl

ə

ndirmə

 

Komissiyası  (ÖƏK)  tər

ə

fində

tədbir  keçirilib. 

T

ədbird

ə

  Zə

r

ərin  Azaldılması  layihəl

ə

rinin  tə

tbiqi  il

ə

 

məşğul  olan  İİV  və

  v


ə

r

əmin  profilaktikası  sahəsind

ə

 çalışan  bir  sıra  təşkilatlar,  Qlobal  Fondun  İİV  və

 

Və

r

əLayih


ə

l

ərinin  Əlaqəl

ə

ndirmə

 

Bürosunun  

ə

məkdaşları  iştirak  edib.  Tədbirin  gündə

mind


ə

  olan 


mühüm  mə

s

əl

ə

lər  kimi  ÖƏK

-

ə 

üzvlüklə


 

ə

laqə

dar 


QHT-l

ər 


qarşısında 

qoyulan 


ə

sas 


t

ə

lə

bl

ərin 

müzakirə


si, Qlobal Fondun 9-

cu Raund İİV layihə

sinin 

2-

ci  fazası  ilə 

bağlı  aparılan  dəyişikliklə

r,  layih

ə

nin struktur  v

ə

  maliyyə

  m


ə

s

əl

ə

lə

rin


ə

  yenid


ən  baxılması 

v

ə 

müzakirə


  edilm

əsini  göstə

rm

ə

k  olar.  Tədbiri  giriş 

sözü  ilə

 

açan  ÖƏK-in  s

ədr  müavini  Soltan 

M

ə

mmə

dov  Qlobal  Fondda  son  bir  ild

ə

 

aparılmış islahatlar  n

ə

ticə

sind


ə

  Fondun  struktur  d

əyişikliklə

rini 


iştirakçıların 

n

əz

ə

rinə

 

çatdırıb.  Onun  sözlərin

ə

 görə

Qlobal  Fondda  Raund  tə

qdim  olunma  sistemi  l

əğv 

edilib  və

  hal-


hazırda  strategiya,  maliyyə

  v


ə

  audit 


komit

ə

lə

ri  f


ə

aliyy


ət  göstə

rir.  Bu  o  dem

əkdir ki,  dövlə

tə

r

əfind

ən  ayrılan  büdcə,  mövcud  tə

l

ə

blə

r  v


ə

 

lazım olan  boşluqları  düzgün  tə

svir  etdikd

ə

n  sonra  Qlobal Fonda  layih

ə

  tə

klifl


ə

ri  il


ə

 

müraciət  etm

ək  mümkün 

olacaq.  Layih

ə

lər  uğurlu  tə

tbiq  edildiyi  halda  onun 

davamı  üçün  ə

lav


ə

  v


ə

sait  t


ə

l

əb  olunarsa,  Qlobal 

Fonda 


ə

lav


ə

  olaraq 

əsaslı  sə

b

əbl

ə

r  tə

svir  edilm

ə

kl

ə 

layih


ə

  t


ə

klifi  il

ə

 

müraciət  etm

ək  imkanı  yaradılacaq. 

Bundan 

ə

lavə

 

S.Mə

mm

ədov 

Fondun 


ə

sas 


t

ə

lə

bl

ərind

ə

n  olan  QHT-lərin  ayrı

-

ayrılıqda  deyil, t

əmsil 


etdiyi 

sektor 


adından 

çıxış 


etmə

bacarıqlarının gücləndirilm

ə

si və

 

uğurlu əm

əkdaşlığın 

qurulmasına  mühüm  yer  ayrıldığını

  bildirdi.  T

ə

dbird


ə

 

daha  sonra  çıxış  edən  UNAİDS-

in  ölkə


  ofisinin 

r

əhb

ə

ri  Cə

mil


ə

  C


ə

rrahova  2011-ci  ild

ə

 

keçiriləyüksə


k  s

ə

viyyəli  görüşlə

rd

ə 

İİV


-

in  yayılmasının 

qarşısını  almaq  mə

qs

ədil

ə

  10 ə

sas  h


ə

d

əf  seçilmiş, M

ə

rkə

zi Avropa v

ə

 

Şərqi Asiya ölkəl

əri üçün 

prioritetli 

sayılan İNİ

-l

ər arasında profilaktikanın gücləndirilm

ə

si  v

ə

 ARV  müalicənin  mövcudluğunu  tam  tə

min 


edilm

ə

si  kimi  iki ə

sas  h


ə

d

əf  müəyy

ə

n  edilib.  Hə

min 


f

ə

aliyyə

tl

ərin  yüksək  s

ə

viyyə

d

ə 

aparılması  və

 

inkişaf 


etdirilm

ə

sində

  QHT-l


ə

rin  rolunun  vacib  o

lduğunu 

bildirib.  Dövlə

t  v

ə

  beynə

lxalq  t


əşkilatları,  QHT

-l

ər

ə

 d

ə

stək  Şurası  öz  tə

r

əfind

ən  bütün  bu  sə

yl

ə

ri d

ə

stə

kl

əy

ə

cə

k  v


ə

 

əm

əkdaşlığın  qurulmasında  bütün 

işlərin  davamlılığının  tə

min 


edilm

ə

sinə

 

köməgöstə


r

ə

cək.  Daha  sonra  çıxış  edən  İİV,və

r

əm  v

ə

 malyari

ya  Proqramlarının  Layihə

 

Əlaqə


l

ə

ndirmə

 

Bürosunun direktoru  Cavid Əbdul-Q

ə

dirov bildirib ki,  İİV  proqramının  I  fazası  sona  çatmaq  üzrə

dir.  Onun 

müddəti  3  aylıq  uzadılıb  və

 

dekabr  ayının  sonuna kimi  davam  ed

ə

cək.  İİV  layihə

sinin  sub-resipiyenti 

olan  ACİ

-YF 


bu  ayın  sonunda  öz  qrant  fə

aliyy


ə

tini 


dayandırdığına  görə,  bu  müddə

ərzind

ə

 Əsas 

Resipiyent z

ə

r

ərin azaldılması layihəl

ə

rini tə

tbiq ed


ə

QHT-lə

rl

ə 

birbaşa  müqavilə

l

ər  bağlayacaq.  Və  I 

fazada, o cümlə

d

ən, bu 3 ay müddətind

ə

  layihə

l

ərd

ə

 iştirak  edən  bütün 

QHT-l


ərin  işlə

rinin  n


ə

tic


ə

l

ərini 

n

əz

ə

rə

  almaqla  layih

ənin  II  fazasında  onlarla 

ə

məkdaşlıq davam etdirilə

c

ək. 

T

ədbir  zamanı  bütün  meyarlara  aydınlıq  gətirm

əüçün  LƏB  tə

r

əfind

ən  hazırlanmış  üç  tə

qdimat 

iştirakçıların  nəz

ə

rinə

 

çatdırılıb.  Əsasən  9-cu  Raund 

İİV  layihəsinin  ikinci  fazası  ilə

 

bağlı  ümumi  məlumat, 

sub-


resipiyentin  seçim  meyarları,  zə

r

ərin  azaldılması layih

ə

lə

rind


ə

  r


ə

hb

ərl

ərin,  autriçlərin  iş  öhdə

likl

ə

ri  və

 

maliyyə

 m

əs

ə

lə

l

əri çıxışlarda öz əksini tapıb. 

T

ədbirin  sonunda  m

ə

ruzə

l

əri  dinl

ə

dikdə

n  sonra 

iştirakçıların 

maraqlandıran 

bütün 

sualları cavablandırılaraq  ətraflı  müzakirə

l

ər  aparıldı  və 

t

əklifl

ə

r qeyd olundu.  Sub-resipiyentlərin satınalma mütəxəssisləri üçün seminar  

21  sentyabr  2012-ci  il  tarixind

ə

 

İİV  Proqramının satınalma  mütə

x

əssisl

ə

rinin  təqdimatı  ilə

 

satınalma qaydaları  üzrə

 

tə

lim

 

keçirilib.  Tə

limd


ə

 

Sub-resipiyentl

ərin  proqram  koordinatorları,  maliyyə

  v

ə

 satınalma  mütə

x

əssisl

əri  iştirak  edib.  Tə

limin 

ə

sas m

ə

qsə

di 


Qlobal 

Fondun 


t

ə

lə

bl

ərin

ə

 ə

sas


ə

layihə

l

ərd

ə

 satınalma  prosedurlarını  riayə

t  etm


ə

k  v


ə

 

bu sah

ə

də

 

çalışan mütə

x

əssisl

ərin 


bacarıq 

keyfiyy


ə

tl

ərini  t

ə

kmilləşdirmə

kd

ən  ibar

ə

t  idi.  Mə

ruz


ə

 

ilə

 

çıxış  edən  LƏB-

in  satınalmalar  üzrə

 

mütə


x

ə

ssisi Emil  M

ə

mmədov  satınalma  prosedurlarının  tə

tbiq 


dair

ə

si,  tə

l

əb  olunan  s

ə

nə

dl

əşmə,  prosedurların  və 

metodların  izahı,  tə

klifl

ər  sorğusunun  duzgün  tətbiqi, 

kotirovka 

v

ə

 açıq 

tenderlərin 

xüsusiyyə

tl

əri 

mövzusunda  prezentasiya  ilə

 

çıxış  edib.  İmzalanmış Qrant  Sazişinə

 

əsas

ə

n  layihə

l

ər  çərçivəsind

ə

  olan bütün 

aliyyə

və

 

əm

əliyyatlar 

dövlə

tin 


qanunvericiliyin

ə

  və

  Qlobal  Fondun  t

ə

l

əbl

ə

rinə

 

əs

ə

san  həyata  keçirilmə

lidir.  G

ə

l

əc

ə

kdə

 

satınalmalar prosesi  zamanı  yaranan  problemlərin,  boşluqların  və

 

gecikmə

l

ərin  aradan  qaldırılması  üçün  qanun  və 

prosedurlarla daha yaxından tanış olmağın və

 onlara 

riay


ə

t  etm


ə

yin  n


ə

  d


ə

r

əc

ə

də

 

vacib  olduğu  təlim 

iştirakçılarının nə

z

ə

rinə

 

çatdırılıb.  

N

əz

ə

rinizə

 

çatdıraq  ki,  İİV  layihəsinin  ikinci  fazası t

ə

sdiq  olunduqdan  sonra  layihə

  sub-resipiyentl

ə

ri 


üçün  ə

lav


ə

 

olaraq  dekabr  ayında  belə  bir  t

ə

limin keçirilməsi planlaşdırılır. 

 

 QİÇS Proqramının Regional bölmələrinin tibb işçiləri üçün təlimin keçirilməsi  

10-11  Sentyabr  2012-ci  il  tarixind

ə

 

Bakı  şəh

ə

rinin “Irşad”  otelində

   


Qlobal  Fondun  İİV  Proqramı 

çərçivə


sind

ə

 Respublika  QİÇS

-l

ə 

Mübarizə


  M

ə

rkə

zi 


t

ə

rə

find


ən 

“Milli 


QİÇS 

proqramının 

reg

ional 


bölmə

l

ərinin 

hey


əti 

üçün 


idarə

etm


ə

klinika, laboratoriya”  mövzusunda  regionlarda  Anti

-retrovirus 

terapiyasının  (ART)  və

   


İİV  infeksiyası  üzrə

 

könüllü m

ə

slə

h

ət  v

ə

 müayinənin  aparılması üzrə

 

tibb işçiləri 

üçün iki günlük təlim keçirilmişdir. 

 

T

əlim 

zamanı  İİV/QİÇS  haqqında  məlumat,  dünyada 

v

ə

 Azərbaycanda İİV

-

infeksiyası ilə 

bağlı epidemiolojı 

v

ə

ziyyət,  İİV

-

infeksiyası  ilə 

mübarizə


  siyas

ə

ti  və

 

tə

dbirl


əri,  İİV

-l

ə 

bağlı  profilaktika,  müalicə,  qayğı  və

 

d

əst

ə

yin universal 

t

əminatının  təşkili,  könüllü m

ə

slə

h

ət  v

ə

 müayinənin  (KMM)  keçirilmə

 

qaydaları  izah olunmuşdur.

 

Mühazirəl

ə

r  təqdimatlar  şə

klind


ə

 

iştirakçılara  təqdim 

olunmuşdur.  Bütün  iştirakçılar  tə

limin 

ə

vvə

lind


ə

 

anonim  sorğu  anketini  və  sonunda  is

ə

  tə

limin 


qiym

ə

tlə

ndirm


ə

 

formasını  dolduraraq  təlim

ə

 ö

münasibətini  bildirmişdir.  Məlumat  ücün  bildirək  ki, 

hal-


hazırda 

Antiretrovirus

-

terapiya bölmə

l

əri 

regionda  -  Gə

nc

ə,  Şirvan,  Quba,  Şəki,  L

ə

nkaran  və

 

Naxçıvanda  fəaliyy

ət  göstə

rir,  KMM  m

ə

ntə

q

əl

ə

rinin sayı  isə

  28-


ə

 

çatdırılıb.  2015-ci  il

ə

  kimi  50  KMM m

ə

ntə

q

əsinin f

ə

aliyyə

t

ə 

başlaması  planlaşdırılır. 

 

 Qlobal Fondun Baş İnspektorunun Ofisinin (OİG) nümayəndələrinin beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə görüşü  

oktyabr 2012-ci 

il 


tarixind

ə

 OİG 

nümayə


nd

ə

lə

ri  v


ə

 

bir  sıra  beynəlxalq  t

əşkilatların 

iştirakı ilə

 

ÖƏK-

in görüşü keçirilmişdir. OİG qrupunun 

r

ə

hbə

ri Devid Addison Az

ə

rbaycana sə

f

ərin m

ə

qsə

di, 


diaqnostik baxışın ə

hat


ə

 dair


ə

si v


ə

 v

əzif

ə

lə

ri, audit v

ə

 

diaqnostik  baxış  arasındakı  fərq,  s

ə

fərin  müddə

ti  v


ə

 

diaqnostik  baxışa  aid  digər  m

ə

sə

l

əl

ə

r  barə

d

ə 

ətraflı 


m

əlumat  vermişdir.  Onun  sözlə

rin

ə

 görə

,  s


ə

f

ərin 

m

əqs

ə

dlə

rind


ən biri, Qlobal Fondun proqramları üçün 

ə

sas  riskləri  aşkar  etmə

kd

ən  v

ə

  risklərin  azaldılması 

üçün  tövsiyə

l

ə

r  vermə

kd

ən  ibar

ətdir.  O,  Əsas

-

Resipiyentlə

rin, 


Sub-Resipiyentl

ə

rin, partnyor 

t

əşkilatların aliyy


ə

tl

ərini 

v

ə 

onların 


Ölkə

 

Əlaq

ə

lə

ndirm


ə

 

Komissiyası  (ÖƏK)  və  Lokal  Fond 

Agenti  (LFA)  il

ə

 

qarşılıqlı  əlaq

ə

lə

rini 


ə

hat


ə

  ed


ə

c

ək. 

OİG

-

in  ölkəd

ə

ki  qrupu  qrup  rə

hb

ərind

ə

n,  sə

hiyy


ə

satınalma  və  t

əhcizatın  idarə

edilm

ə

si  və

  maliyy


ə

 

menecmenti  üzr

ə

  ekspertlə

rd

ən  ibar

ə

tdir.  Sə

hiyy


ə

 

üzrə 

ekspert Mamuka Djibuti bütün üç proqram üçün 

maliyy

ə

 davamlılığı  və

  g


ə

l

əc

ə

kdə

  Qlobal  Fondun 

proqramlarından  kənar  atılacaq  növbəti  addımlar 

haqqında  danışmağı  təklif  etmişdir.  Cə

nab  Djibuti 

qeyd 


etdi 

ki, 


bu 

daha 


çox

 

prosesin qiym

ə

tlə

ndirilm


ə

sidir;  bu,  n

ə

tic


ə

  v


ə

  ya  t


ə

sirin 


qiym

ə

tlə

ndirilm


əsi  deyil.  UNAİDS

-

in  ölkə 

üzrə


 

nümayə


nd

ə

si  Cə

mil


ə

  C


ə

rrahova  bu  diaqnostik 

baxışın  metodologiyası  və

 

ya  tövsiyəl

ə

ri  barə

d

ə  sual 

verdi.  C

ə

mil


ə

  C


ə

rrahova,  BMT-

nin  İİV  sahə

sind


ə

ki 


bütün  sə

yl

ərini 

ə

laqə

l

əndir

ən  UNAİDS

-in  prioritetl

ə

ri, sosial  müdafiə

  v


ə

 

sosial  iş  üzrə  v

ə

ziyyə

t  bar


ə

d

ə  d

ə

 görüş  iştirakçılarına  məlumat  vermişdir.  O,  sosial 

sah


ə

d

ə 

çalışan  insanların  şə

b

ə

kəsinin  olmadığını  

vurğulayıb.  Daha  sonra  ÜST

-

ün  yoluxucu  xəst

ə

liklə

üzrə 

milli  proqram  mütə

x

əssisi  Elxan  Qasımov malyariyanın maliyyə

 

davamlılığı məs

ə

lə

l

əri haqqında görüş  iştirakçılarına

  m


əlumat  verib.  O  xüsusi  olaraq 

vurğulayıb  ki,  Malyariya  ilə

 

mübarizə


 

üzrə


  milli 

strategiya  mövcuddur  (2008

-2013)  v

ə

 ÜST  Qlobal 

Fondla  bu  sah

ə

d

ə 

uğurlu  ə

m

əkdaşlıq  edir.  Onun sözlə

rin


ə

 

görə,  g

ə

lə

c

əkd

ə

  maliyyə

 

davamlılığına  dair heç  bir  problem  olmayacaq,  çü

nki  malyariya 

proqramının 

70

-90%-i Az

ərbaycan 

hökumə

ti 


t

ə

rə

find


ə

n  maliyy

ə

l

əşdirilir. 

ÖƏK


-in  s

ədr  müavini 

Soltan 

M

əmm

ə

dov Az

ərbaycanda 

İİV/QİÇS

-l

ə 

mübarizə


 sah

ə

sində

 

çalışan QHT-l

ərın zə


if t

ə

rə

fl

əri il

ə

 bağlı  fikirlərini  bildirib.  Görüş  zamanı  iştirakçılar 

v

ər

əm  proqramları  üzrə

 

mühüm  məs

ə

lə

l

əri  v

ə

  ikinci sıra

 

və

r

əə

leyhinə

 

dərmanların 

maliyy


ə

l

əşdirilməsind

əki  boşluqları,  habelə

  v

ə

rə

proqramı  üzrə  diaqnostik  m

ə

sə

l

əl

ə

ri,  yerli  QHT-lə

üçün bacarıqların inkişaf etdirilməsi, t

ə

limlə

r

ə 

ayrılmış 

büdcəni müzakirə

 edib. M


əlumat üçün bildirə

k ki, OIG 

qrupu  Qlobal  Fondun  LƏB  nümayə

nd

əl

ə

ri  ilə

  birlikd

ə

 

İİV  regional  laboratoriyalarının,  KMM  mənt

ə

qə

l

ərinin, 

v

ər

ə

m  dispanserlə

rinin,  regional  GEM  m

ə

rk

əzl

ə

rinin v

ə

  zə

r

ərin  azaldılması  layihəl

ə

rini  tə

tbiq  ed


ə

n  QHT-


l

ərın  fə


aliyy

ə

tini  nə

z

ərd

ən  keçirmə

k  m

ə

qsə

di  il


ə

 

Azərbaycanın  müxtəlif  regionlarına  sə

f

ər  edibl

ə

r. Missiyalarının  sonunda  Sə

hiyy


ə

  Nazirliyind

ə

 

İİV, v

ə

rə

və

 

malyariya  üzrə 

Milli  Proqramların 

koordinatorları,  QF  proqramlarının  heyə

ti  il


ə

 

görüşləkeçirilə


c

ə

k və

 ilkin t


ə

hlill


ər aparılacaq. Sə

f

ərin yekunu 

olaraq  onlar  Əsas  resipiyentlə

r,  sub-resipiyentl

ə

r, habel

ə

  beynə

lxalq  t


əşkilatlar  üçün  tövsiyə

l

ər  işləyib 

hazırlayacaqlar.

 

 Qlobal Fondun İİV layihəsi çərçivəsində zərərin azaldılması layihəsləri tətbiq edən QHT beynəlxalq qrant müsabiqəsinin qalibi oldu    

9-11  Oktyabr  2012-ci  il  tarixind

ə

 

Bakıda  “Old  Gates” mehmanxanasında    İİV/QİÇS

-

ə 

qarşı  Ukrayna 

Beyn

əlxalq  Alyansı,  Şərqi  Avropa  v

ə

  Mə

rk

əzi  Asiya 

Regional  D

ə

st

ək  M

ə

rkə

zi  v


ə

 

“Gender  və  T

ə

rəqqi” 

Maarifl


ə

ndirm


ə

 

İB t

əşə


bb

üsü  və


  t

əşkilаtçığı  ilə

 

üç 


günlük tə

dbir t


əşkil edilib. Tədbirin keçirilmə

sinin 


ə

sas 


m

ə

qsədi  “

Gender  v

ə

  T


ə

r

əqqi”  Maarifləndirm

ə

 İB

-i 


t

ə

rə

find


ə

2012-2014-cü  illə

rd

ə 

“Azə


rbaycanda 

ə

halinin həssas qrupları (İNİ, Sİ, KCK) arasında İİV

-in 


profilaktikası  üzrə

 

strategiyaların  tətbiqinin  daha 

effektiv  güclə

ndirilm

əsi”  adlı  layihənin 

h

əyata 

keçirilmə

sinin 

n

ətic

ə

lə

rinin 


qiym

ə

tlə

ndirilm


ə

sidir. 


Yanvar    ayının  2012

-ci  il  tarixind

ə

n  t


ə

tbiq  edil

əlayihə

nin  n


ə

tic


ə

l

ərini, 

ə

sas  mə

qs

əd  v

ə

  və

zif


ə

l

əri 

bar


ə

d

ə  m

ə

lumat  verildi  və

  h


əssas  qruplar  arasında 

aparılan  tədqiqatın  nə

tic

ə

lərini  işıqlandıraraq  tə

dbir 


iştirakçıları  arasında  ətraflı  müzakirə

l

ər  aparıldı. M

əlumat  üçün  bildirə

k  ki,  h

ə

min  layihə

  Avropa 

İttifaqının  “Şərq  ölkə

l

ərind

ə

 əhalinin  rsik  qrupları 

arasında


 

İİV/QİÇS


-in p

rofilaktikası

 

üzrə


 

strategiyaların genişlə

ndirilm

əsi” layihəsi çərçivəsind

ə

 Az

ərbaycan,  Ukrayna,  Gürcustan,  Rusiya,  Moldova, 

Belarusda  t

ə

tbiq  edilir.  Azə

rbaycanda    bu  f

ə

aliyy


ə

“Gender  və  T

ə

rəqqi”  Maariflə

ndirm


ə

 

İB-i  t

ə

rə

find


ə

həyata  keçirilir.  Layihə

nin 


ə

sas 


m

ə

qsədi  İİV 

infeksiyasına  həssas  olan  icmaların  fə

aliyy

ə

tini  milli v

ə

  beynə

lxalq  t


əcrübə

l

ər

ə

 əsasında  toplamaq  və

 

lazımi  xidmətl

ər  paketini  ümumiləşdirə

r

ə

k  hə

ssas 


qruplar  üçün  ayrı  ayrılıqda  tə

rtib  etm

ə

k,  daha  sonra h

ə

min  xidmə

tl

ər  paketini  epidemiyay

a  qarşı  milli 

imkanların güclə

ndirilm


əsi üçün hökumə

t v


ə

 v

ət

əndaş 


c

ə

miyyə

ti 


t

əşkilatları 

arasında 

koordinasiyanın 

davamlılığını  artırmaq  üçün  bir  vasitə

  kimi  istifad

ə

 

etmə

kdir.  Bundan 

ə

lav


ə,  profilaktika,  müalicə

  v


ə

 

qayğı  işlərinin  t

ə

kmilləşdirilmə

si  sah


ə

sind


ə

  psixo-


sosial  xidm

ə

tlə

r  v


ə

   


psixoloji    qayğı  və

  d


ə

st

əyin 

göstə


rilm

ə

si  xidmə

tl

ər  paketin

ə

 ə

lav


ə

  edil


ə

c

ək. 

Layih


ə

  2014-


cü  ilə

  kimi  davam  ed

ə

c

ək.  T

ə

dbirin üçüncü  günündə

  t


əşkil  olunan  press

-konfransa 

İİV/QIÇS  sahə

sind


ə

 

çalışan  QHT-l

ər,  QF  LƏB, 

UNAİDS    və

 

KİV  nümayənd

ə

ləri  qatılaraq  layihə

nin 


gedişatı ilə

 

yaxından tanış oldular. 

 

Malyariya layihəsi çərçivəsində aparılmış Bilik, Münasibət və Təcrübə (KAP)  tədqiqatının nəticələri açıqlandı  

Az

ərbaycan  Respublikası  ilə 

Qlobal  Fond  arasında 

bağlanmış  AZE

-704-G04-

M  Qrant  Sazişinə

 

əsas

ə2008-ci  ild

ə

n  etibarə

n  h


əyata  keçirilə

n  bu  layih

ə

nin 


maliyy

ə

 də

st

əyi il

ə

 “Ictimai Də

y

ərl

ə

rin Təbliği Mə

rk

əzi  

İctimai  Birliyi”    2012

-ci  ilin  may-

avqust  aylarında 

Respublikanın  6  ə

sas  malyariogen  rayonunda  KAP t

ədqiqatı  aparılıb. 

T

ədqiqat  üçün  bu  rayonlar malyariyaya 

görə


 

yüksə


h

əssaslığa malik 

olduqlarına  görə

 

seçilib.  Tədqiqatın  aparılmasında m

ə

qsə

d,  Az


ə

rbaycanda  h

əyata  keçirilə

n  v


ə

  QF 


t

ə

rə

find


ə

də

st

əkl

ə

nən  “Davamiyyə

tli 


malyariya  

n

əzar

ə

ti  və

  

profilaktikası uğrunda  yeni təşəbbüslər” layih

əsi  üzrə

    h

ə

də

f  - 


ə

halinin  malyariya  x

ə

st

əliyi 

bar


ə

d

ə  biliyi  v

ə

  xə

st

əliy

ə

 münasibə

ti,  h


əmçinin, 

praktik  v

ərdişlə

rinin  ilkin  sə

viyy


əsinin  öyrə

nilm


ə

si  v


ə

 

ölçülməsidir.  Bununla  b

ə

rabə

r, 


ə

ld

ə 

edilmiş  mə

lumat 

sübut  edilmiş  dəlill

ə

rə

 

əsaslanaraq,  kommunikasiya 

üzrə


  strateji  istiqam

ə

tin  tə

yin  edilm

ə

sind


ə

 

əsas  rol 

oynayacaq  v

ə

 

əhalid

ə

  malyariya  ilə

 

mübarizə 

t

ədbirl

ə

rinə

 

münasibətin  v

ə

  bu  sahə

d

ə  praktik 

v

ərdişlərin  v

ə

 malyariya  yoluxma  potensialının 

azaldılmsına tə

sir ed

ə

n amillərin öyrə

nilm


ə

sin


ə

 imkan 


yaradacaq.  

T

ədqiqatın sonunda aşağıdakı vacib nətic

ə

lə

əld

ə

 edilmişdir:

   T

ədqiqatın  nə

tic

ə

ləri  bir  daha  sübut  edir  ki, 

əhali  arasında  malyariya  xə

st

ə

liyi  və

  onun 


törə

dicil


ə

ri 


bar

ə

də

 

biliklə

rin 


s

ə

viyyə

si 


yüksə

kdir v


ə

 bel


ə

 

ki, sorğuda iştirak edənl

ə

rin 76,8%-

malyariyanın yoluxucu 

stə

lik 


olduğunu 

  

onun 


müalicə

sinin 


mümkünlüyünü bilirlə

r. 


 

Malyariyanın  anofeles  ağcaqanadları  vasitəsi 

il

ə 

insanlara  keçirildiyini  respondentlə

rin  

55,4%-


i  bilir,  lakin  iştirakçıların  40,3% 

malyariya 

x

ə

stə

liyinin 


yoluxdurucusunun 

bütün ağcaqanadlar olduğunu düşünürlə

r.   Ümumi ə

halinin 51,5% -i fermer t

ə

s

ərrüfatında çalışırlar  və

 

malyariya  mövsümündə  onlar 

tarlalarda  işlə

yirl

ə

r.  Bu  qə

bild


ə

n  olan 


ə

halinin 


malyariya 

il

ə 

yoluxma 


t

əhlükə


si 

daha 


yüksə

kdir v


ə

 

buna görə d

ə

 belə

 qrupdan olan 

ə

haliy


ə

 

xüsusi  qayğı  ilə 

yanaşılmalıdır.  Onlar 

arasında  tarla  mövsümündə

əvv

ə

l  mayariya keçiricilə

ri  il


ə

 

mübarizəy

ə

  aid  sanitariya maarifl

ə

ndirilmə

si,  bu  sah

ə

d

ə 

lazımı  biliklə

rin 

verilm


ə

si v


ə

 

miçətk

ən paylanması labüddür.

  Sorğu 

iştirakçılarının 

xmin


ə

60%-i malyariya  il

ə

 mübarizəni  dövlət  strukturları  və

 

yerli  hakimiyyət  orqanlarının  üzə

rin


ə

  qoyurlar 

v

ə

  digə

r  27,4%-i    is

ə

 

bunun  tibb  işçilərinin 

v

əzif

əsi olduğunu düşünürlər. Əhalinin çox az 

hiss

ə

si  (7,1%)  bu  fə

aliyy


ə

tin  bilvasit

ə

  icma 


t

ə

rə

find


ə

həyata 

keçirilməli 

olduğunu 

düşünür.  Belə

 

yanaşma  qeyri-m

ə

qbuldur  və

 

layihə

 

çərçivəsind

ə

 v

ə

 yaxud, 

s

əhiyy

ə

 strukturları 

rə

find


ə

həyata 

keçirilə


mübarizə


 

t

ədbirl

ərinin  planlaşdırılmasında 

n

ə

zə

r

ə 

alınacaqdır.  

  Ə

razid


ə

 

ağcaqanadlar ilə

 

mübarizə 

aparılmasına 

mane 

olan 


b

əkimi 


respondentl

ə

rin  22,5  %-i  bunu  necə

  etm


ə

yi 


bilm

ə

diklərini  göstə

rirl


ər.  Buna  görə

  d


ə

əhali 

arasında və

 

icmalarla aparılan maarifləndirm

ə

 işləri  zamanı  keçiricilə

r  v


ə

 

onların  malyariya x

ə

stəliyinin  yayılmasında  olan    roluna  dair 

daha 


geniş mə

lumat verilm

ə

lidir. 


 

Əhali arasında maarifləndirm

ə

 işinin təşkilində

 

konkret hansı maarifləndirm

ə

 üsulundan daha 

çox  istifadə

  edilm

ə

si  ilə

 

bağlı  müəyy

ə

n  edildi ki,  bu  c

ə

hə

td

ən  televiziya  verilişlərind

əistifad

ə

 etm

ədaha 

m

əqs

ə

dəuyğundur, 

bununla  b

ə

rab


ə

r,  dig


ər  üsullardan  da  istifadə

 

edilmə

lidir  v


ə

  bu  sah

ə

d

ə 

tibb  işçilə

rinin  rolu 

güclə


ndirilm

ə

lidir.  

Aparılan 

dqiqat 


malyariya 

 

layihə

sinin 


davamlılığının tə

min edilm

əsi üçün mühüm ə

h

əmiyy

ədaşıyır. 

 

  

 

  

 

  

 

 Layihənin Əlaqələndirmə Bürosunun informasiya bülleteni Qlobal Fondun “Azərbaycanda İİV, Vərəm və Malyariya ilə mübarizə

 Proqramı çərçivəsində nəşr edilir. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi,  Layihənin Əlaqələndirmə Bürosu 

Bakı ş., AZ1005,

 

T. Əliyarbəyov küçəsi 3 

2-ci m


ə

rt

əb

ə

 Tel:(+99412) 4982001 

Faks:(+99412) 4982001 

                        

erasulova@gfatm.az

www.gfatm.az    

Müalicə və diagnostika təyin edilməsi ilə bağlı Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz 

Bakı ş., AZ1022,

 

Mir-


Kasımov küçə

si 1/8 


Tel:(+99412) 5100869 

Faks:(+99412) 4947353 

office@aids.az

  

  İİV/QİÇS, Vərəm və Malyariya ilə mübarizə Programı  
?


informaciya-o-provedennih.html

informaciya-o-rabote-11.html

informaciya-o-rabote-5.html

informaciya-o-rabote-mou.html

informaciya-o-razvitii.html