1 2 3 4 5

Işçiyə “iqtisadi insan” kimi yanaşılması fikrinin müəllifi kimdir?

səhifə1/5
tarix10.06.2018
ölçüsü0.61 Mb.

. İşçiyə “iqtisadi insan” kimi yanaşılması fikrinin müəllifi kimdir?

A) F. Teylor

B) A. Maslou

C) A. Fayol

D) E. Meyo

E) D. Makkleland

2

. Motivasiyanın məzmun nəzəriyyəsinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) İki amil nəzəriyyəsi

B) Ədalət nəzəriyyəsi

C) Porter-Louler nəzəriyyəsi

D) Möhkəmləndirmə nəzəriyyəsi

E) Gözləmə nəzəriyəsi

3

. Aşağıdakılardan hansı Lendin təklif etdiyi idarəetmə konsepsiyasına aid deyildir?

A) Firmalar öz fəaliyyətlərini istehlakçıların maraqlarına uyğun qurmalıdırlar

B) İşləmək arzusu

C) İşləmək bacarığı

D) İşçilərlə rəhbərlər arasında əks əlaqə

E) İş cəbhəsinin yaradılması

4

. Aşağıdakılardan hansı menecmentin funksiyalarına aiddir?

A) icra


B) təşkil

C) əlaqələndirmə

D) nəzarət

E) hamısı

5

. Idarəetmə qərarlarının mahiyyətini özündə əks etdirməyən yanaşma hansıdır?

A) Ziddiyətlərin aradan qaldırılması və situasiyanın dəyişdirilməsinə istiqamətlənmiş rəhbərliyin fəaliyyəti

B) Insan davranışında variantların seçilməsindən ibarət idarə edilən aktdır

C) Fəaliyyət alternativi və ya istiqamətinin seçilməsi

D) Fəaliyyət məqsədləri və ona nail olma üsulların seçilməsindən ibarət fəaliyyət anlarından biridir

E) Situasiyanın məqsədəuyğun dəyişdirilməsi, həll edilməsi ilə əlaqədar aktdır, fəaliyyət formulu, təsir variantıdır

6

. Təşkilatın qarşısında duran məqəsdlərə çatmağa istiqamətləndirilən fəaliyyətdə insanların stimullşdırılması prosesi necə adlanır?

A) motivasiya

B) maddi maraqlandırma

C) vəzifəyə irəli çəkilmə

D) həvəsləndirmə

E) mükafatlandırma

7

. İşçinin əməyi ödənilərkən hansı əmək haqqı formaları tətbiq olunur?

A) işə və vaxta görə

B) vaxta görə

C) işə görə mükafatlı

D) vaxta görə mükafatlı

E) işə görə

8

.

İnformasiyanın

problem

-

operativ

istiqamətləri:

A) iqtisadi, sosial, hüquqi, ictimai-siyasi, fövqalədə, təhlükəsizlik

B) plan, layihə, nəzarət, proqnoz, operativ

C) əlavə, tam, natamam

D) işarəli, qrafik, mətn, auido-video

E) məlumat, arayış, personal

9

.

F. Teylorun fikrincə ən yaxşı motiv hansıdır?

A) Mənəvi dəstək

B) Pul

C) Fizioloji tələbat

D) Iqtisadi təhlükəsizlik

E) Heç biri

10

. Menecerlərin fəaliyyət prinsiplərinə aid deyildir:

A) İdarəçilik prinsiplərinin elmi - təşkili

B) İdarəçilik əməyinin xarakteri və məzmunu

C) İdarəetmə qərarlarının optimallığı

D) Təşkilatlarda ierarxiya nizamlılığı

E) Menecment fəaliyyətinin səmərəliliyi

11

. Idarəetmə metodlarının məzmunu nədən ibarətdir?

A) İdarəetmə metodlarının məzmunu idarəetmənin obyektiv qanunauyğunluqları ilə bağlıdır

B) İdarəetmə metodlarının məzmunu istehsalın səmərəliliyini yüksəltməkdə, idarəetmə komandalarının dürüst ,vaxtında yerinə yetirilməsində maraq yaratmaq və onu inkişaf etdirməkdən ibarətdir

C) İdarəetmə metodlarının məzmunu və ya digər şəraitdə müdirin nə iş görməsi və hansı qaydalar əldə rəhbər tutmasından ibarətdir

D) İdarəetmə metodlarının məzmunu idarəetmə prosesinin düzgün təşkilinə şərait yaratmaqdan ibarətdir

E) İdarəetmə metodlarının məzmunu qarşıya qoyulan məqsədə tam çatmaq üçün müasir texnikadan, əməyin və istehsalın təşkilinin mütərəqqi formalarından səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir

12

. Hər hansı bir şəxsin öz vəsaiti hesabına yaratdığı müəssisə.

A) Fərdi müəssisə

B) Səhmdar cəmiyyət

C) Assosiasiya

D) Konsorsium

E) İstehsal koperativi

13

. Müasir menecerlərə qarşı aşağıdakı tələblər irəli sürülür:

1- - Öz fikir və mühakimələrini dürüst ifadə etmək bacarığı

2- - Əmək resurslarını yüksək səviyyədə idarə etmək bacarığı

3- - Sosial – iqtisadi prinsiplərə vəhdət halında yanaşmaq

4- - Səlahiyyətlərin və məsuliyyətlərin bölüşdürülməsində bölgü tələblərinin əlaqələndirilməsi

5- - İş fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif situasiyalarda əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək bacarığı

A) 1, 2, 5

B) 2, 3, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 1, 2, 4

14

. Idarəetmənin sosial təsir vasitələrinə aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir?

A) Əməyin humanistləşdirilməsi

B) Təcrübə mübadiləsi

C) Sosial həvəsləndirmə

D) Qabaqcıl təcrübə və yeniliklərin tətbiqi

E) Əmək kollektivinin birləşdirilməsinə təsir etmək

15

. Idarəetmənin psixoloji təsir vasitələrinə aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir?

A) Təhsil və peşə seçilməsi

B) Sosial yanaşma

C) Əməyin humanistləşdirilməsi

D) Təcrübə mübadiləsi

E) Təhrik etmə

16

. Menecmentin sosial aspektlərinə aid deyildir:

A) Müəyyən məqsədə yönəlmək

B) Əməyin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

C) Kadrların istirahəti üçün normal şəraitin təmin edilməsi

D) Optimal əmək haqqı sisteminin formalaşması

E) Qərarların qəbul olunması prosesində məsuliyyətlərin bölüşdürülməsinin təmin edilməsi

17

. Rəhbərlik üslubu nədir?

A) Yerinə yetiriləcək işlərin tabeçilikdə olanlarla razılaşdırılması prosesi

B) Qərarların icraçılara çatdırılması

C) Səlahiyyətlərə uyğun olaraq cavabdehliyin bölüşdürülməsi

D) Bütün məsuliyyətin öz üzərinə götürülməsi

E) Ciddi intizam tərəfdarı olmaq

18

. Strateji planlaşdırma menecmentin hansı istiqamətinin yaranmasının əsası olmuşdur?

A) Strateji menecmentin

B) Antiböhranlı idarəetmənin

C) Heyətin idarə edilməsinin

D) Marketinqin

E) Innovasiya menecmentinin

19

. Strateji planlaşdırmanın yaranmasının əsas səbəbləri hansılardır?

A) Mənfəəti artırmaq, beynəlmiləlləşmə, keyfiyyət

B) Xarici mühitdə sürətli dəyişikliklər, beynəlmiləlləşmə, insan amili

C) Keyfiyyət, yeni rəqiblərin meydana çıxması

D) Keyfiyyət insan amili, beynəlmiləlləşmə

E) Rəqabət, mənfəəti artırmaq, keyfiyyət

20

. Münaqişələrin yaranma səbəblərinə aiddir:

1- -Məqsədlərin müxtəlifliyi

2- -Təlimatların olmaması və ya qeyri-dəqiqliyi

3- -Əməyin təşkilində gigiyenik və fizioloji normativlərin təmin olunmaması

4- -Davranış mədəniyyətinin aşağı səviyyədə olması

5- -Kadrların istirahəti üçün normal şəraitin təmin olunmaması

A) 1, 2, 3

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 4

D) 3, 4, 5

E) 2, 3, 5

21

. Münaqişələrin funksional nəticələrinə aiddir:

A) Gələcək situasiyalarda tərəflər arasında əməkdaşlığa meyl artır

B) Münaqişə edən tərəflər arasında düşmənçilik artır

C) Əmək məhsuldarlığı aşağı düşür

D) İşçi axıcılığı yüksəlir

E) Real problemin həllindən daha çox qələbəyə böyük əhəmiyyət verilir

22

. A. Maslou hansı nəzəriyyənin müəllifidir?

A) Tələbatın ierarxiyası

B) Ədalət nəzəriyyəsi

C) Gözləmə nəzəriyyəsi

D) Qazanılmış tələbatlar nəzəriyyəsi

E) Iki amil nəzəriyəsi

23

. Təmin etmək və ya razılıq nəzəriyyəsinin müəllifi kimdir?

A) F. Teylor

B) A. Maslou

C) A. Fayol

D) E. Meyo

E) D. Makkleland

24

. Motivasiya prosesinin mərhələlərinə aiddir:

1- - Tələbatın meydana gəlməsi

2- - Məlumatların toplanması

3- - Fəaliyyət istiqamətlərinin seçilməsi və həyata keçirilməsi

4- - Gələcək fəaliyyət üçün plan tərtib edilməsi

5- - Fəaliyyətə görə mükafatlandırma

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 4

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 4

E) 1, 2, 5

25

. Menecmentin nəzarət funksiyasının mahiyyətini özündə əks etdirməyən yanaşma forması hansıdır?

A) Nəzarət menecmentin ümumi funksiyası olmaq etibarilə bir obyekt kimi istehsalın cari və perspektiv vəziyyətini müəyyən edir, idarəetmə subyektinə bu baxımdan təsir göstərir

B) Nəzarət özündə təşkilatın qarşıya qoyduğu məqsədə çatmasını təmin edən prosesi əks etdirir

C) Nəzarət təşkilatın dəyişən xarici mühiti üçün xarakterik olan qeyri-müəyyənliyi azaldır

D) Nəzarət böhranlı situasiyaların meydana çıxması haqqında xəbərdarlıq edir

E) Nəzarət təşkilatın güclü tərəflərini müdafiə edir

26

. Kommunikasiya prosesi menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A) Hamısı ilə

B) Təşkiletmə

C) Motivasiya

D) Nəzarət

E) Planlaşdırma

27

. İnsanın sahələrarası elmlər tərəfindən öyrənilməsi.

A) Psixologiya

B) Sosiologiya

C) Politologiya

D) Akmeologiya

E) Pedoqogika

28

. İnşaat firmalarında strategiyanın konkret formasına üstünlük verilməsi bu amillərdən asılıdır:

1- - Firmanın keyfiyyətli təşkilati strukturunun mövcudluğu

2- - İşçi heyətinin hazırlıq səviyyəsi

3- - İnformasiya

4- - Dünya ticarət imkanları

5- - Rəqabət mühiti

A) 1, 2, 4

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 2, 3, 5

E) 1, 2, 5

29

. Fərdi müəssisələrin üstünlüklərinə aiddir:

A) Motivasiya kimi keyfiyyət

B) Rəqabət qabiliyyətinin zəif olması

C) Biznes miqyasının kapital çərçivəsində mövcudluğu

D) İri miqyaslı istehsalat nail olmağın az perespektivliyi

E) İri miqyaslı tədarükün həyata keçirilməsinin qeyri məhdudluğu

30

. Idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi prosesinə təsir etmir?

A) Zaman və dəyişən mühit

B) Qərarın qəbul edilməsi şəraiti

C) Rəhbərin şəxsi dəyərləri

D) İnformasiya məhdudiyyətləri

E) Qərarların qarşılıqlı asılı olmamağı

31

. Strateji idarəetmə neçə səviyyədə həyata keçirilir?

A) 3


B) 6

C) 7


D) 4

E) 5


32

. Sosial məsuliyyətin lehinə olmayan arqumenti göstərin

A) Sosial problemləri həll etmək bacarığının çatışmaması

B) Tələbatın və geniş kütləniin ümüdlərinin dəyişməsi

C) Sosial problemlərin həllinə kömək etmək üçün resursların miqdarı

D) Özünü sosial cəhətdən məsuliyyətli aparmaq mənəvi öhdəliyi

E) Biznes üçün uzun müddətli əlverişli perspertivlər təşkilatın, yerli qrupların həyatını yaxşılaşdıran və ya dövlət tənzimlənməsinin zərurililiyini ləğv edən sosial hərəkətləri cəmiyət həyatında iştirakdan fayda əldə edilməsini təmin etmək

33

. Sistemli yanaşmanın məzmunu nədən ibarətdir?

A) Məqsədqoyuluşu, minimal xərclərlə məqsədə çatma, hərtərəfli qiymətləndirmə

B) Məqsədqoyuluşu, koordinasiya, hərtərəfli qiymətləndirmə

C) Məqsədqoyuluşu, motivasiya, koordinasiya

D) Məqsədqoyuluşu, motivasiya, nəzarət

E) Məqsədqoyuluşu, motivasiya, kommunikasiya

34

. Təşkilatın uğur qazanmasının tərkib hissəsinə hansı yanaşma məqsədə uyğun deyildir?

A) Ümumi nəticələrin çıxarılması

B) Nəticəlik

C) Effektivlik

D) Qəbul edilən qərarların praktiki reallaşdırılması

E) Mövcud olma

35

. Təşkilatın daxili mühitinə aid olmayan amilləri göstərin

A) Təşkilatın quruluşu

B) Texnoloji

C) Insan

D) Məqsəd

E) Sosial – mədəni amillər

36

. Təşkilatın əsl mahiyyətini özündə əks etdirən yanaşma hansıdır?

A) Təşkilat ümumi məqsədə və ya məqsədlərə nail olmaq üçün fəaliyyətləri şüurlu koordinasiya edilən insanlar qrupudur

B) Təşkilat idarəçilik fəaliyətinin tərkib hissəsi olub özündə ayrı-ayrı fərdlər və ya insan qrupları tərəfindən yerinə yetirilən kombinələşdirilmiş əmək prosesini özündə birləşdirir

C) Təşkilat öz tamlığını, strukturunun vahidliyini saxlayan müxtəlif təbiətli sistemlərin xüsusiyyətidir

D) Təşkilat hər biri tamın xarakteristikasına öz tövhəsini verən bir-birilə qarşılıqlı asılılıqda olan müəyyən bir birləşmədir

E) Təşkilat korporativ siyasət işlənib hazırlanması, maliyyənin koordinasiya edilməsi, istehsal, bölgü, təşkilatın sərhədlərinin müəyyən edilməsi və s. məsələləri özündə birləşdirən bir qurumdur

37

. Situasiyalı yanaşmanın mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün konkret vasitələr konkret situasiya ilə uzlaşdırılır

B) Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün geniş vasitələr yığımı müəyyən edilir

C) Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün idarəetmədə iştirak təmin edilir

D) Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün güclü nəzarət sistemi yaradılır

E) Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün seqmentasiya aparılır

38

. Birja sövdələşmələrinin əsas növü olan təcili sövdələşməyə aid olmayan variantı göstərin

A) Opsion

B) Onkol

C) Möhkəm

D) Unikal

E) Fyuçers

39

. İdarəetmə elminin banisi

A) Teylor

B) Marşal

C) Fayol

D) Ford

E) Smit


40

. Menecerin mühüm keyfiyyəti

A) risk etmək

B) tabeçiliyində olanları stimullaşdırmaq

C) təşəbbüskarlıq və müstəqil qərar qəbul etmək

D) hər bir şəxsə fərdi yanaşmaq

E) tələbkarlıq

41

. Menecmentin neçə funksiyası var?

A) 3


B) 5

C) 7


D) 6

E) 4


42

. Ümumi məqsədə çatmaq üçün insanlar arasında qarşılıqlı fəaliyyət

proses

ne

c

ə

adlanır

?

A) təşkil

B) nəzarət

C) planlaşdırma

D) rəhbərlik

E) koordinasiya

43

.

Planların

işlənməsi

yerinə

yetirlməsi

sisteminin

fazaları

hansılardır

?

A) hazırlıq,təşkil,koordinasiya

B) hazırlıq, planlaşdırma, rəhbərlik

C) hazırlıq, icra,nəzarət

D) planlaşdırma, təşkil, rəhbərlik

E) planlaşdırma, təşkil, koordinasiya

44

.

Heç bir natural formaya malik olmayan, mənfəət gətirən uzunmüddətli qoyuluşlar necə adlanır

?

A) Qeyri – maddi aktivlər

B) Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları

C) Uzunmüddətli maliyyə investisiyaları

D) Bitməmiş istehsala qoyulan xərclər

E) Əsas vəsaitlər

45

. İnformasiyanın idarəetmə ilə əlaqəsi.

A) zəruri şərti və məhsuludur

B) ilkin zəruri şərtidir

C) məhsuludur

D) əsasıdır

E) vasitədir

46

. Elmi menecmentdə əməyin bölgüsü prosesi necə təşkil edilmişdir?

A) Qiymətləndirici və icraedici

B) İdarəedici və idarəedici

C) Idarəedici və planlaşdırıcı

D) Planlaşdırıcı və stimullaşdırıcı

E) Idarəedici və stimullaşdırıcı

47

. İdarəetmə mərhələləri üzrə informasiyanın təsnifatı hansılardır?

A) ölkə, regional, sahə, müəssisə, təşkilat

B) keçmiş, cari, proqnoz

C) proqnoz, operativ, nəzarət, layihə

D) iqtisadi, sosial, siyasi, ictimai-siyasi

E) əlavə, tam, natamam

48

.

Uzunmüddətli maliyyə investisiyalarına aiddir:

1- Torpaq sahələri

təbii ehtiyatlardan istifadə etmək hüququ

2- - Müəyyən bir fəaliyyət üçün lisenziya

3- - Qiymətli kağızların alınması

4- - Depozitlərə qoyuluşlar

5- - Digər firmaların nizamnamə kapitalına pul formasında qoyuluşlar

A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 2, 4, 5

E) 1, 3, 5

49

.

Yaranma

üsuluna

görə

informasiyanın

təsnifatı

.

A) ilkin, təkrar

B) işarəli, qrafik, mətn, auido-video

C) plan, layihə nəzarət-uçot, proqnoz, operativ

D) keçmiş, cari, proqnoz

E) iqtisadi, sosial, hüquqi, ictimai-siyasi

50

.

Dolğunluq

baxımdan

informasiyanın

təsnifatı

.

A) plan, layihə, proqnoz, operativ

B) keçmiş, cari, proqnoz

C) ilkin, təkrar

D) məlumat, arayış, personal

E) tam, natamam, əlavə

51

.

Təqdim

olunma

üsuluna

görə

informasiyanın

formaları

.

A) tam, natamam, əlavə

B) ilkin, təkrar

C) keçmiş, cari, proqnoz

D) işarəli, qrafik, mətn, auido-video

E) iqtisadi, hüquqi, sosial, təhlükəsizlik, fövqəladə

52

.

Bunlardan hansı ierarxik (burokratik) təşkilati strukturdur?

A) Funksional

B) Adaptiv

C) Edxokratik

D) Layihə

E) Matris

53

. Funksional təşkilati strukturun üstünlüyü hansıdır?

A) Peşə üzrə ixtisaslaşmanın stimullaşdırılması

B) Səylərin bir məsələnin həlli üzərində cəmləşdirilməsi

C) Təşkiletmənin çevikliyi

D) Istehsal bölmələrində mərkəzləşdirilmiş planlaşdırma ilə qeyri-mərkəzləşdirilmiş fəaliyyətin uyğunlaşdırılması

E) Müxtəlif fəaliyyət növlərinin ayrı-ayrı bazarlarda effektli həyata keçirilməsi

54

. Tikinti təşkilatlarının xüsusi kapitalına aiddir:

A) Əsas kapital

B) Dövriyyə kapitalı

C) Borc kapitalı

D) Ehtiyat kapitalı

E) Pul vəsaitləri

55

.

İnformasiya

kapitalının

əsas

tərkib

hissəsi

.

A) cəmiyyətin informasiya ehtiyyatları

B) cəmiyyətin ziyalı potensialı

C) informasiya istehsalının maddi bazası

D) informasiya qanunvericiliyi sistemi

E) kütləvi informasiya vasitələri

56

.

Mene

c

mentin

inzibati

metodlarına aiddir:

A) sistemli təhlil

B) maliyyə-kredit mexanizmi

C) vergi sistemi

D) proqnozlaşdırma

E) qanunvericilik aktları sistemi

57

.

Dövlət

regional

orqanlar

tərəfindən

tənzimlənən

metodlar

A) iqtisadi

B) sosial-psixoloji

C) inzibati

D) balans

E) planlaşdırma

58

. İdarəetmə ierarxiyasına görə informasoyanın növləri:

1- iqtisadi-sosial

2- regional

3- lokal

4- sahə

5- müəssisə

A) 2, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 2, 1, 4

D) 1, 2, 4

E) 1, 3, 5

59

.

Minimum

əmək

haqqı

ne

c

ə

tənzimlənir

?

A) qanunla

B) normativ sənədlə

C) tələb və təkliflə

D) iş qüvvəsinin qiymətilə

E) ümumi daxili məhsulla

60

.

Tikinti təşkilatlarının nizamnamə kapitalının formalaşması nədən asılıdır?

A) Mülkiyyət formasından

B) Qeyri – maddi aktivlərdən

C) Tikintinin aparılması üsulundan

D) Əsas vəsaitlərin ilkin dəyərindən

E) Digər firmaların nizamnamə kapitalına pul formasında qoyuluşlardan

61

.

Kollektiv

vaxt

səmərəli

fəaliyyət

göstərir

?

A) rəhbər səmərəli lider və idaredici olduqda

B) rəhbər yaxşı təşkilatçı olduqda

C) rəhbər lider olduqda

D) rəhbər yaxşı mütəxəssis olduqda

E) rəhbər səmərəli idarəedici olduqda

62

.

Ayrı

-

ayrı

şəxsiyyətlərə

bütövlükdə

qrupa

təsir

edərək

onların

qüvvəsini

vahid

məqsədə

çatmağa

yönəltmək

ba

c

arığı

kimə

məxsusdur

?

A) sahibkara

B) liderə

C) idarəediciyə

D) istehsalın təşkilatçısına

E) kollektivin hər bir üzvünə

63

. Fərdi müəssisələrin üstünlüklərinə aiddir:

1-

motivasiya

kimi keyfiyyətlər

2-

qərarları operativ qəbul etmə imkanı

3- müştərilərin tələbat və zövqlərninin dəyişməsinə dərhal reaksiya verə bilməsi

4- rəqabət qabiliyyətinin zəif olması.

5- biznes miqyasının kapital çərçivəsində mövcudluğu

A) 1,2,3

B) 1,2,4

C) 2,3,4

D) 3,4,5

E) 1,3,5

64

. Elmi-texniki proqnozlaşdırmanın əsas prinsipləri

A) mötəbərlik, fasiləsizlik

B) komplekslik, kifayət etmək

C) sistemlilik, optimallıq

D) aktuallıq, adekvatlıq

E) optimallıq, kifayət etmək

65

. İstifadə istiqamətinə görə informasoyanın belə bir növü vardır:

A) İnteqrasiya olunmuş

B) Lokal

C) Fərdiləşdirilmiş

D) Regional

E) Normativ hüquqi

66

.

Proqnozlaşdırma

üçün

əsas

informasiya

mənbələri

.

A) statistik, maliyə-uçot

B) elmi-texniki sənədəlr

C) operativ təhlil

D) planlaşdırma sistemi

E) strateji planlaşdırma

67

.

Alternativ

variantın

seçilməsi

A) qərar qəbul etmək

B) problemi dərk etmək

C) problemi həll etmək

D) sistematik olaraq məlumatları toplamaq

E) iqtisadi təhlil

68

.

Əmək

ehtiyatlarının

idarə

olunmasında

məqsəd

A) müəssisənin maraqlarından çıxaraq qabiliyyətli insanları aşkar etmək və onları işə qəbul etmək

B) işsizliklə mübarizə aparmaq

C) insanları işlə təmin etmək

D) əmək müqavilələrini pozanları işdən azad etmək

E) insanların özlərini dəyişdirmək

69

.

Aşağıdakılardan hansılar menecment məktəblərinə aid deyil?

A) Neoklasik məktəb

B) Klassik məktəb (elmi məktəb)

C) Insani münasibətlər məktəbi

D) Sosial sistemlər məktəbi

E) Empirik məktəb

70

. Əmək ehtiyyatlarının idarə olunmasının tərkib hissələri

A) əmək ehtiyyatlarının formalaşması, inkişafı, əmək ehtiyyatlarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi

B) əmək ehtiyyatlarının planlaşdırılması

C) müəssisənin əmək ehtiyyatlarının inkişafı

D) əmək ehtiyyatlarının formalaşması

E) əmək ehtiyyatlarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi

71

. Əmək ehtiyyatlarının formalaşmasının istiqamətləri

A) əmək ehtiyyatlarının planlaşdırılması, heyətin komplektləşdirilməsi, əmək haqqı və güzəştələr

B) iş yerində işin məzmunun öyrənilməsi, lazımi ştatların müəyyən olunması, kadr ehtiyyatlarınını komlektləşdirilməsi

C) kadra olan tələbin müəyyənləşdirilməsi, kadrların seçilməsi, kadrların yerləşdirilməsi

D) məqsədin müəyyən olunması, zəruri əmək ehtiyyatlarının planlaşdırılması, işçilərin seçilməsi və yerləşdirilməsi

E) vəzifə cədvəllərinin hazırlanması, zəruri kadrların müəyyən edilməsi, ixtisasların yüksəldilməsi


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


informaciya-o-rejse--.html

informaciya-o-rezultatah-4.html

informaciya-o-rezultatah-9.html

informaciya-o-sostave.html

informaciya-o-sostoyanii-6.html